Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy

  905

  Projekt: „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy”

  Okres realizacji: 19.08.2019r. – 13.08.2021r.
  Wartość projektu: 232 801,87 zł
  Kwota dofinansowania: 219 868,43 zł
  Dotacja z budżetu krajowego: 12 933,44 zł
  Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

  Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

  Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy, w obszarze rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli. W ramach projektu przewidziano zajęcia z zakresu:

  1. Kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. W ramach zadania uczniowie będą brali udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia z języka angielskiego oraz zajęcia warsztatowe z techniki.
  2. Tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. W ramach zadania uczniowie wezmą udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu oraz w zajęciach rozwijających uzdolnienia językowe i matematyczne Lego Education opartych na metodzie eksperymentu.
  3. Realizacji kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. W ramach tego zadania będą realizowane zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla nauczycieli przewidziano studia podyplomowe.
  4. Doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów tj. poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach.

  Placówka zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.