Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy

  2493

  Projekt pn. „Rozwijanie kluczowych kompetencji
  uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 11.1.4.

  Projekt edukacyjny realizowany w przez dwa lata szkolne (2019/2020 i 2020/2021), w ramach których odbywają się zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia i studia podyplomowe  dla nauczycieli. 

  Jego celem jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy, w obszarze rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli. 

  • Wartość projektu: 258.668,75 zł
  • Dofinansowanie 232.801,87 zł, w tym:
   • wkład Funduszy Europejskich 219.868,43 zł
   • wkład z budżetu państwa 12.933,44 zł 
  • Wkład własny Gminy: 25.866,88 zł

  W ramach projektu przewidziano:

  • zajęcia z zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. W ramach zadania uczniowie biorą udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia z języka angielskiego, zajęciach warsztatowych z techniki.
  • realizację nauczania opartego na metodzie eksperymentu. W ramach zadania uczniowie biorą udział w zajęciach z zakresu: matematyki, nauk przyrodniczych oraz Lego Education.
  • zajęcia z zakresu realizacji kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.
   W ramach powyższego zadania uczniowie korzystają z następujących formach wsparcia: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia wyrównawcze z matematyki.
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych .
  • doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.

  Okres realizacji projektu: 19.08.2019 r. – 13.08.2021 r.