Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

  737

  Gmina Pilchowice uczestniczyła w projekcie pt. „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

  Celem Projektu było: podniesienie poziomu przygotowania  40 JST z województwa śląskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w tym Urzędu Gminy Pilchowice, a także podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w ramach szkoleń  osób – pracowników Urzędu z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i  koordynatorów.

  W projekcie uczestniczyli  pracownicy Urzędu, w tym koordynator.

  Szkolenia dotyczyły:
  – stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  – zapewnienia dostępności w JST  oraz zadań  koordynatorów  dostępności  

  W ramach projektu w Urzędzie Gminy Pilchowice został przeprowadzony audyt w zakresie dostępności  poprzedzony przeglądem procedur i rozwiązań na obszarze Urzędu. Opracowano raport  zawierający wnioski i rekomendacje w zakresie optymalizacji rozwiązań związanych z obsługą osób ze szczególnymi potrzebami  oraz pozyskano następujące usprawnienia:

  • nakładki kątowe na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu,
  • tabliczka brajlowska na drzwi wewnętrzne,
  • tabliczka brajlowska z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi toalety,
  • tabliczka brajlowska z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi zewnętrznych możliwości wejścia psa asystującego,
  • aktywator sznurowy gongu alarmowego do toalety wraz z odbiornikiem,
  • urządzenie do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna (zestaw przenośny),
  • ramka do podpisu,
  • koc ewakuacyjny.