17.7 C
Pilchowice
sobota, 20 lipca, 2024

DOSTEPNOŚĆ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Urząd Gminy Pilchowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.pilchowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  26.03.2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł lub opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 2. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego. 
 3. Na stronie internetowej występują niejasne opisy linków. 
 4. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków. 
 5. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. 
 6. Dokumenty opublikowane przed datą 31 sierpnia 2020 roku mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono 2021.03.11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Gliklich, adres poczty elektronicznej gliklich.a@pilchowice.pl., telefon: 32 235 64 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Gminy Pilchowice zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Urzędu Gminy Pilchowice, ul. ks. K. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

Dostępność wejścia do budynku. Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • od ul. ks. K. Damrota – główne wejście, do którego prowadzą schody terenowe oraz utwardzony podjazd dla wózków. Do budynku prowadzą drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 140 cm wyposażone w samozamykacz, dostępne dla osób z ograniczeniem zdolności ruchowej, osób z wózkami. Drzwi umożliwiają wjazd osoby na wózku, z wózkiem dziecięcym oraz z ograniczeniem zdolności ruchowej.  Przed podjazdem dla osób niepełnosprawnych znajduje się dzwonek przywołujący pracownika biura obsługi. 
 • na tyłach budynku – wejście dostępne dla pracowników urzędu, niedostępne dla klientów.

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind:

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Zastosowano pochylnię dla wózków od ulicy Damrota.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy poprzez umieszczoną tablicę informacyjną oraz pracownika biura obsługi znajdującego się przy wejściu do budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje na temat procedury

 • W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Urzędu Gminy Pilchowice, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Pilchowice, Agnieszką Gliklich– koordynatorem ds. dostępności, telefonicznie pod numerem – 32 235 64 75  lub mailowo –  gliklich.a@pilchowice.pl.
 • Koordynator ds. dostępności po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu i przekazuje informację o terminie ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę.
 • Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.
 • Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

W sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usługi tłumaczeń z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy w Urzędzie Gminy Pilchowice, zgłoszą się w Biurze Obsługi Interesantów, aby skorzystać z usługi poprzez system wideotłumacza języka migowego.

Skip to content