Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach

375
flaga Unii Europejskiej

Projekt: „Kolejny krok do przodu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach”

Okres realizacji: 19.08.2019r. – 13.08.2021r.
Wartość projektu: 213 313,50 zł
Kwota dofinansowania: 201 462,75 zł
Dotacja z budżetu krajowego: 11 850,75 zł
Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach, w obszarze rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli.

W ramach projektu przewidziano zajęcia z zakresu:

  1. Kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. W ramach zadania uczniowie będą brali udział w zajęciach z zakresu: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczno – przyrodnicze, kółka matematycznego, kółka TIK oraz zajęć rozwijających umiejętności językowych z angielskiego.
  2. Realizacji kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. W ramach powyższego zadania uczniowie będą korzystali z następujących formach wsparcia: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć logopedycznych. dla nauczycieli przewidziano szkolenia umożliwiające wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas zajęć.
  3. Doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów tj. poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach.

Placówka zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.