Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach

  2420

  Projekt pn. „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
  w Pilchowicach”

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 11.1.4.

  Projekt edukacyjny realizowany w przez dwa lata szkolne (2019/2020 i 2020/2021), w ramach których odbywają się zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli. 

  Jego celem jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach, w obszarze rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli. 

  • Wartość projektu: 237.015,00 zł
  • Dofinansowanie 213.313,50 zł, w tym:
   • wkład Funduszy Europejskich 201.462,75 zł
   • wkład z budżetu państwa 11.850,75 zł 
  • Wkład własny Gminy: 23.701,50 zł

  W ramach projektu przewidziano:

  • zajęcia z zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. W ramach zadania uczniowie biorą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, zajęciach rozwijających uzdolnienia matematyczno – przyrodnicze, zajęciach kółka matematycznego, kółka informatycznego oraz zajęciach rozwijających umiejętności językowe z angielskiego.
  • zajęcia z zakresu realizacji kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.
   W ramach powyższego zadania uczniowie korzystają z następujących formach wsparcia: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne,.
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.
  • doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.

  Okres realizacji projektu: 19.08.2019 r. – 13.08.2021 r.