Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach

  871

  Projekt: „Kolejny krok do przodu
  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach”

  Okres realizacji: 19.08.2019r. – 13.08.2021r.
  Wartość projektu: 213 313,50 zł
  Kwota dofinansowania: 201 462,75 zł
  Dotacja z budżetu krajowego: 11 850,75 zł
  Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

  Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

  Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach, w obszarze rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli.

  W ramach projektu przewidziano zajęcia z zakresu:

  1. Kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. W ramach zadania uczniowie będą brali udział w zajęciach z zakresu: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczno – przyrodnicze, kółka matematycznego, kółka TIK oraz zajęć rozwijających umiejętności językowych z angielskiego.
  2. Realizacji kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. W ramach powyższego zadania uczniowie będą korzystali z następujących formach wsparcia: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć logopedycznych. dla nauczycieli przewidziano szkolenia umożliwiające wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas zajęć.
  3. Doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów tj. poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach.

  Placówka zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.