Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy

  1992

  Projekt pn. „Akademia kompetencji w Zespole
  Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy”

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 11.1.4.

  Projekt edukacyjny realizowany w przez dwa lata szkolne (2019/2020 i 2020/2021), w ramach których odbywają się zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli. 

  Jego celem jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy, w obszarze rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli. 

  • Wartość projektu: 172.560,00 zł
  • Dofinansowanie 155.304,00 zł, w tym:
   • wkład Funduszy Europejskich 146.676,00 zł
   • wkład z budżetu państwa 8.628,00 zł 
  • wkład własny Gminy: 17.256,00 zł

  W ramach projektu przewidziano:

  • zajęcia z zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
   W ramach zadania uczniowie biorą udział w zajęciach z zakresu: matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  • zajęcia z zakresu realizacji kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.
   W ramach powyższego zadania uczniowie korzystają z następujących formach wsparcia: terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach.
  • doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.