Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2967

Projekt „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”

Okres realizacji: 01.07.2014 r. – 30.11.2015 r.

Wartość projektu: 826 857,54 zł

Kwota dofinansowania: 818 625,48 zł

Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”

Celem głównym projektu było zapewnienie na terenie Gminy Pilchowice dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i/lub niepełnosprawności. Projekt zakładał zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (w formie użyczenia) oraz dostarczenie Internetu wraz z urządzeniami sieciowymi o transmisji danych (w formie użyczenia) dla:

  • 35 gospodarstw domowych (Beneficjenci ostateczni)
  • 10 jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.zkomputeremnaty.pilchowice.pl/