Program Operacyjny Kapitał Ludzki

3524

Projekt „Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice”

Okres realizacji: 01.08.2013r. – 30.06.2015r.

Wartość projektu: 245 796,09 zł

Kwota dofinansowania: 208 926,68 zł

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

W ramach projektu nauczyciele z placówek oświatowych gminy Pilchowice uczestniczyli w kursach i zajęciach mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych (m.in. informatycznych, językowych, pedagogicznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej).


Projekt „Mała gmina – wielkie talenty”

Okres realizacji: 01.10.2013r. – 30.06.2015r.

Wartość projektu: 375 855,98 zł

Kwota dofinansowania: 330 753,26 zł

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej pilchowickiego gimnazjum poprzez organizację: dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (wyrównawczych oraz poszerzających, kształcących kompetencje matematyczno-przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem ICT), dodatkowych zajęć pozaszkolnych kształcących kompetencje matematyczno-przyrodnicze organizowanych we współpracy z instytucjami naukowymi, imprez wzmacniających motywację i samoocenę uczniów, wdrożenie efektywnego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 


Projekt „Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania”

Okres realizacji: 01.10.2013r. – 30.06.2015r.

Wartość projektu: 439 760,50 zł

Kwota dofinansowania: 386 989,24 zł

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół podstawowych gminy Pilchowice poprzez organizację: dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (wyrównawczych oraz poszerzających, kształcących kompetencje matematyczno-przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem ICT), dodatkowych zajęć pozaszkolnych kształcących kompetencje matematyczno-przyrodnicze organizowanych we współpracy z instytucjami naukowymi, imprez wzmacniających motywację i samoocenę uczniów, wdrożenie efektywnego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego.


Projekt „Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka”

Okres realizacji: 01.11.2012r. – 31.01.2014r.

Wartość projektu: 407 227,93 zł

Kwota dofinansowania: 346 143,74 zł

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Celem projektu było utworzenie w przedszkolu w Pilchowicach i w Żernicy dodatkowych miejsc przedszkolnych dla 50 dzieci w wieku 3-5 lat oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla 80 dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez  dodatkowe zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne i gimnastyki korekcyjnej).


Projekt „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice”

Okres realizacji: 01.09.2012r. – 31.08.2013r.

Wartość projektu: 165 960,00 zł

Kwota dofinansowania: 165 960,00 zł

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

W ramach projektu uczniowie klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pilchowice biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, które mają na celu indywidualizację procesu nauczania w I etapie edukacyjnym. Zajęcia pozalekcyjne to zajęcia specjalistyczne, zajęcia terapeutyczne, zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie techniczne.


Projekt „Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice”

Okres realizacji: 01.10.2010r. – 30.09.2012r.

Wartość projektu: 1 878 540,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 878 540,00 zł

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany przez dwa lata szkolne. W ramach projektu były organizowane zajęcia dodatkowe m.in. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, kółka zainteresowań dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wycieczki edukacyjne. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla wszystkich szkół Gminy Pilchowice.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.efs.pilchowice.pl


Projekt „Razem raźniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice”

Okres realizacji: 01.09.2010r. – 31.08.2011r.

Wartość projektu: 1 186 210,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 168 416,85 zł

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Porozumienie dwóch sąsiednich gmin Pilchowic i Sośnicowic zaowocowało wspólną realizacją projektu edukacyjnego dla najmłodszych. Projekt obejmował 13 przedszkoli z obu gmin, do których uczęszczało 550 dzieci w wieku 3 – 6 lat. W każdym z przedszkoli prowadzone były zajęcia dodatkowe tj. zajęcia umuzykalniające, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia plastyczne, wycieczki edukacyjne, zajęcia adaptacyjne oraz warsztaty dla rodziców pn. „Jak bawić się z dzieckiem?” W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie dla przedszkoli w celu realizacji zajęć dodatkowych rozszerzających zainteresowania przedszkolaków.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.razem.pilchowice.pl


Projekt „Równe szanse uczniów Gminy Pilchowice”

Okres realizacji: 01.11.2009r. – 30.09.2010r.

Wartość projektu: 985 620,00 zł

Kwota dofinansowania: 985 620,00 zł

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt był kontynuacją zakończonego w 2009 roku projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Pilchowice”. W drugiej edycji brało udział 881 uczniów z 4 szkół podstawowych i 2 gimnazjów z terenu Gminy Pilchowie. Ofertę poszerzono  o zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych oraz dla gimnazjalistów, a także organizowane były nowe wycieczki dla uczestników projektu.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.szanse.pilchowice.pl


Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Pilchowice”

Okres realizacji: 01.11.2008r. – 30.09.2009r.

Wartość projektu: 915 470,00 zł

Kwota dofinansowania: 915 470,00 zł

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt skierowany dla wszystkich uczniów 4 szkół podstawowych i 2 gimnazjów z Gminy Pilchowice, którzy ze względu na miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich mają utrudniony dostęp do rozszerzonej oferty edukacyjnej. Projekt zawierał szereg działań, które wspomagają edukację uczniów tj. zajęcia wyrównawcze, kółka tematyczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wycieczki edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dla szkół, które umożliwią prowadzenie zajęć według nowoczesnych standardów. W projekcie wzięło udział 796 uczniów. Wszystkie zajęcia oraz wycieczki organizowane w ramach projektu były bezpłatne.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.efs-szkoly.pilchowice.pl


Projekt „Europejskie przedszkola w gminie Pilchowice”

Okres realizacji: 01.10.2008r. – 30.09.2009r.

Wartość projektu: 574 580,00 zł

Kwota dofinansowania: 565 940,00 zł

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Projekt był realizowany w 5 przedszkolach Gminy Pilchowice. W zajęciach dodatkowych m.in. terapii logopedycznej, zajęciach umuzykalniających, zajęciach plastycznych, zajęciach   z języka obcego oraz wycieczkach wzięło udział 334 dzieci w wieku 3-6 lat. W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty dla rodziców dotyczące rozwoju dziecka oraz sposobów wspólnego spędzania czasu. Dla dzieci w wieku przedszkolnym nieuczęszczających do przedszkola prowadzone były zajęcia adaptacyjne. Do każdego z przedszkoli zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie, a każdy uczestnik otrzymał gadżety promocyjne.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.efs-przedszkola.pilchowice.pl