Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  3495

  Projekt „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”

  Okres realizacji: 20 lutego 2018 r. – 15 października 2020 r.

  • Wartość projektu: 4 819 620,90 zł
  • Kwota dofinansowania z UE: 4 094 701,77 zł
  • Wkład własny Gminy Pilchowice: 724 919,13 zł

  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  Oś Priorytetowa IV. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”

  Działanie 4.5. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”

  Poddziałanie 4.5.1. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”

  Projekt przewiduje budowę 3 centrów przesiadkowych na terenie gminy Pilchowice w miejscowościach Wilcza, Stanica i Żernica, jako miejsc integrujących transport autobusowy z ruchem rowerowym, pieszym oraz indywidualnym ruchem samochodowym. Wszystkie 3 centra posiadały będą parkingi typu Bike&Ride na 20 rowerów każdy, a centra w Wilczy i Żernicy również parkingi typu Park&Ride na odpowiednio 28 oraz 4 stanowiska postojowe (w Stanicy wykorzystany zostanie istniejący parking). Zakres projektu we wszystkich 3 lokalizacjach obejmuje także m.in. przebudowę układu drogowego, budowę zatok autobusowych z wiatami, powierzchni przejezdnych, jezdni manewrowych, ciągów pieszych i rowerowych, oznakowanie, wykonanie tablic informacyjnych oraz małą architekturę. Wybudowane zostanie także odwodnienie, oświetlenie uliczne oraz system monitoringu wizyjnego wszystkich 3 centrów. Centrum przesiadkowe w Wilczy wyposażone zostanie także w sanitariat przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


  Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”

  Okres realizacji: 25 czerwiec 2015 r. – 30 wrzesień 2018 r.

  • Wartość projektu: 3 502 003,02 zł
  • Kwota dofinansowania z UE: 1 708 868,06 zł
  • Środki z dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 1 216 279,00 zł
  • Wkład własny Gminy Pilchowice: 576 855,96 zł

  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  Oś Priorytetowa IV. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”

  Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”

  Poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”

  Projekt przewiduje termomodernizację dwóch budynków – Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Stanicy oraz Zespołu Szkół w Pilchowicach. W budynku Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Stanicy zaplanowano termomodernizację ścian budynku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianę źródeł światła na ledowe, zmianę źródła ciepła na kocioł na biopaliwo typu PELLET wraz z wymianą instalacji c.o.

  W budynku Zespołu Szkół w Pilchowicach zaplanowano termomodernizację budynku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.