Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

2760

Projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pilchowice”

Okres realizacji: 11.09.2014 r. – 30.09.2015 r.

Wartość projektu: 19 900,00 zł

Kwota dofinansowana: 16 915,00 zł

Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

Realizacja programu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych;
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).