Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2977

Projekt „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wilczy”

Okres realizacji: 17.02.2015r. – 30.06.2015r.

Wartość projektu: 183 263,89 zł

Wartość dofinansowania: 66 650,00 zł

Działanie „Odnowa i rozwój wsi”

Celem  operacji było podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wilczy (tj. wyposażenie sali biesiadnej, kuchni, wyposażenie szatni, sali konferencyjnej oraz dydaktycznej na parterze).


Projekt „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”

Okres realizacji: 22.07.2013r. – 31.03.2015r.

Wartość projektu: 734 373,76 zł

Dotacja: 418 304,00 zł

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Odnowa i rozwój wsi”

Projekt polegał na gruntownym remoncie świetlicy wiejskiej w Wilczy – wymiana stropu, klatki schodowej, przybudowa pomieszczeń oraz wszystkich instalacji.


Projekt „Przebudowa Domu Kultury w Żernicy”

Okres realizacji: 12.07.2013r.- 30.03.2015r.

Wartość projektu: 621 225,66 zł

Kwota dofinansowania: 91 062,00 zł

Działanie „Odnowa i rozwój wsi”

Projekt polegał na wykonaniu instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej, aranżacji sali biesiadnej, robotach remontowych parteru i piętra, wyposażenie Domu Kultury, w celu podniesienia jakości życia kulturalnego na obszarze gminy Pilchowice poprzez podniesienie standardu infrastruktury kulturalnej i polepszenie poziomu zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców.


Projekt „Budowa targowiska w Gminie Pilchowice”

Okres realizacji: 02.09.2013r. – 31.07.2014r.

Wartość projektu: 1 100 000,07zł

Kwota dofinansowania: 543 292,00 zł

Projekt w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W ramach projektu powstało targowisko o powierzchni handlowej 1065 m2 wraz z drogą wewnętrzną, chodnikami, toaletą oraz zagospodarowaniem terenu.


Projekt „Budowa parkingu w sołectwie Stanica”

Okres realizacji: 15.07.2011r. – 31.12.2012r.

Wartość projektu: 594 771,33 zł

Kwota dofinansowania: 483 686,45 zł

Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

Celem projektu  było zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz poprawa cech funkcjonalno – przestrzennych sołectwa Stanica poprzez budowę parkingu. W efekcie realizacji projektu w sołectwie Stanica został wybudowany parking z miejscami postojowymi dla autobusów oraz dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem parkingu.


Projekt „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilcza, ul. Nieborowska, Polna, Wysoka oraz K. Miarki”

Okres realizacji: 1.09.2009r. – 31.05.2010r.

Wartość projektu: 1 753 009,18 zł

Kwota dofinansowania: 623 074,00 zł

Kwota pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 343 905,00zł

Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Projekt odbywał się w dwóch etapach – I etap to budowa sieci wodociągowej przy ul. K. Miarki, natomiast II etap to budowa sieci przy ul. Nieborowskiej, Polnej i Wysokiej. Efektem zrealizowanej inwestycji jest poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa oraz mniejsza awaryjność systemu dostarczania wody.


Projekt „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Kuźnia Nieborowska”

Okres realizacji: 23.12.2014r. – 31.12.2014r.

Wartość projektu: 26 204,00 zł

Kwota dofinansowania: 20 804,80 zł

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” W ramach projektu powstała siłownia zewnętrzna na boisku sportowym przy ul. Kasztanowej.


Projekt „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Nieborowicach jako infrastruktury spędzania wolnego czasu”

Okres realizacji: 27.11.2014r. – 31.12.2014r.

Wartość projektu: 31 204,00 zł

Kwota dofinansowania: 24 948,80 zł

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. W ramach projektu powstała siłownia zewnętrzna przy korcie tenisowym w Nieborowicach.


Projekt „Budowa siłowni zewnętrznej w Leboszowicach jako zagospodarowanie terenu rekreacyjnego”

Okres realizacji: 27.11.2014r. – 31.12.2014r.

Wartość projektu: 25 706,00 zł

Kwota dofinansowania: 20 564,80 zł

Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W ramach projektu powstała siłownia zewnętrzna na „Wiacie” w Leboszowicach.


Projekt „Festiwal miodu – organizacja imprezy kulturalno – promocyjnej związanej w promocją lokalnych walorów Gminy Pilchowice w otoczeniu Spichlerza Górnego Śląska”

Okres realizacji: 2014r.

Wartość projektu: 27 109,60 zł

Kwota dofinansowania: 21 687,68 zł

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”

Projekt polegał na organizacji imprezy pn. „Festiwal Miodu”, który odbył się 23 sierpnia 2014r. w Pilchowicach oraz na wydaniu publikacji pn. „Pasieki i pszczelarze Spichlerza Górnego Śląska”.


Organizacja pierwszej cyklicznej imprezy plenerowej pod hasłem „Gmina Pilchowice – najlepszym miejscem turystyki konnej” wraz z wydaniem kalendarza upamiętniającego wydarzenie

Okres realizacji: 01.12.2013r. – 31.12.2013r.

Wartość projektu: 15 292,43 zł

Kwota dofinansowania: 13 928,94 zł

Działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

Celem projektu jest rozwinięcie funkcji turystycznych Gminy Pilchowice. Działanie to wpływa na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi ono rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.


Projekt „Zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w Kuźni Nieborowskiej”

Okres realizacji: 22.09.2011r. – 31.03.2012r.

Wartość projektu: 15 836,40 zł

Kwota dofinansowania: 11 085,48 zł

Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów. Celem projektu  było rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w Kuźni Nieborowskiej. W efekcie realizacji projektu doposażono plac zabaw na boisku w Kuźni Nieborowskiej.


Projekt „Zagospodarowanie skweru jako przestrzeni publicznej w Pilchowicach”

Okres realizacji: 16.08.2011r. – 31.05.2012r.

Wartość projektu: 42 399,45 zł

Kwota dofinansowania: 24 000,00 zł

Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów. Celem projektu  było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej w Gminie Pilchowice poprzez zagospodarowanie skweru przy zabytkowym budynku w Pilchowicach. W efekcie realizacji projektu zagospodarowano skwer przy Urzędzie Gminy w Pilchowicach.


Projekt „Przygotowanie i wydanie mapy turystycznej jako bazy informacji turystycznej o Gminie Pilchowice”

Okres realizacji: 16.08.2011r. – 31.03.2012r.

Wartość projektu: 16 173,50 zł

Kwota dofinansowania: 11 000,00 zł

Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów. Celem projektu  było rozwijanie turystyki na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju przez stworzenie bazy informacji turystycznej w postaci mapy o Gminie Pilchowice. W efekcie realizacji projektu wydano 5000 egzemplarzy map oraz 1 gablotę zewnętrzną.


Projekt „Zagospodarowanie terenu przyległego do wiaty pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Leboszowicach”

Okres realizacji: 16.08.2011r. – 31.03.2012r.

Wartość projektu: 19 657,00 zł

Kwota dofinansowania: 13 759,90 zł

Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów. Celem projektu  było podniesienie jakości życia oraz rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do wiaty pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Leboszowicach na plac zabaw zawierający urządzenia zabawowe. W efekcie realizacji projektu doposażono plac zabaw w Leboszowicach.


Projekt Przygotowanie oraz wydanie folderu promującego Gminę Pilchowice w otoczeniu LGD „Spichlerz Górnego Śląska”

Okres realizacji: 28.04.2010r. – 31.07.2011r.

Wartość projektu: 15 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 8 606,00 zł

Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów. Celem projektu była promocja Gminy Pilchowice i przedstawienie jej atrakcyjnego wizerunku oraz walorów turystycznych. W efekcie realizacji projektu wydano 1000 egzemplarzy folderu.