Opłata za wywóz odpadów komunalnych

5472

Opłacie śmieciowej podlegają:

  • nieruchomości zamieszkałe,
  • nieruchomości niezamieszkałe.

Podstawą wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest:

deklaracja jaką każdy właściciel nieruchomości ( rozumie się przez to także właścicieli, współwłaścicieli użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością)zobowiązany jest złożyć do urzędu Gminy Pilchowice.

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazana jest w Uchwale nr XI/102/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 września 2019 r.w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Pilchowice w terminie 14 dni  od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości  odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana np. :urodzenie dziecka, zgon mieszkańca.

Natomiast w przypadku gdy  w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez  część miesiąca , opłatę uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana .

W deklaracji należy podać ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych Uchwałą Rady Gminy Pilchowice w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy np. nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza, a powstają odpady komunalne  opłata uzależniona będzie od pojemności i ilości pojemników.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości

Od lipca bieżącego roku jest możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Terminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są uiszczane bez wezwania kwartalnie na indywidualne konta bankowe następujących terminach: do dnia 20 marca, do dnia 20 czerwca, do dnia 20 września, do dnia 15 grudnia.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997 r.  Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ).
  2. UCHWAŁA NR XI/102/19 RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  3. Uchwała nr XXVIII/237/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  4. Uchwała VII/42/15 z dnia 19 marca 2015 r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi