Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7732

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają:

 • nieruchomości zamieszkałe,
 • nieruchomości niezamieszkałe.

Podstawą wymiaru opłaty jest deklaracja o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą każdy właściciel nieruchomości (rozumie się przez to właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest złożyć do Urzędu Gminy Pilchowice.

W deklaracji właściciel wskazuje:

 • w przypadku nieruchomości zamieszkałych – ilość mieszkańców (osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość)
 • w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np. nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza) – przewidywaną ilość pojemników bądź worków określonej pojemności
 • w przypadku nieruchomości mieszanych tj. w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych – obie ww. informacje jednocześnie

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazane są w Uchwale nr XXXVI/282/21 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Dla nieruchomości zamieszkałych wyliczenie miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych ww. uchwałą.

Stawki wynoszą obecnie:

 • 36,00 zł miesięcznie/osobę
 • 35,00 zł miesięcznie/osobę (jeśli zadeklarowano posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne).

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne miesięczna opłata stanowi iloczyn ilości pojemników/worków o określonej pojemności i stawki opłaty za wywóz tego pojemnika/worka.

Miesięczne stawki kształtują się następująco:

 • pojemnik 0,12 m3 – 24,95 zł
 • pojemnik 0,14 m3 – 29,11 zł
 • pojemnik 0,24 m3 – 49,90 zł
 • pojemnik 1,1 m3 – 228,71 zł
 • worek 0,08 m3 – 16,63 zł
 • worek 0,12 m3 – 24,95 zł

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w  terminie 14 dni  od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (nieruchomość zamieszkała) lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (nieruchomość niezamieszkała).

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby mieszkańców) lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku zgonu mieszkańca deklarację należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

Deklarację należy złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Gminy Pilchowice przy ulicy Damrota 6
 • w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.)
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając na adres: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

PŁATNOŚĆ

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania kwartalnie na indywidualny numer rachunku bankowego w następujących terminach:

 • za I kwartał do dnia 20 marca danego roku,
 • za II kwartał do dnia 20 czerwca danego roku,
 • za III kwartał do dnia 20 września danego roku,
 • za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.  U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.  U.  z  2023 r. poz. 2383 z późn. zm.)
 3. UCHWAŁA NR XXXVI/282/21 RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 4. Uchwała nr XIII/127/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 5. Uchwała XIII/126/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułNasza Gmina 1/2024
Następny artykułRusza rekrutacja