Opłata za wywóz odpadów komunalnych

6950

Opłacie śmieciowej podlegają:

  • nieruchomości zamieszkałe,
  • nieruchomości niezamieszkałe.

Podstawą wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest:

deklaracja jaką każdy właściciel nieruchomości (rozumie się przez to także właścicieli, współwłaścicieli użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest złożyć do Urzędu Gminy Pilchowice.

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazana jest w Uchwale nr XXXVI/282/21 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Pilchowice w terminie 14 dni  od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, np. urodzenie dziecka.

Natomiast w przypadku zgonu mieszkańca deklarację należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

Jeżeli w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

W deklaracji należy podać ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych Uchwałą Rady Gminy Pilchowice w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy np. nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza, a powstają odpady komunalne opłata uzależniona będzie od pojemności i ilości pojemników.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości

Istnieje możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Terminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są uiszczane bez wezwania kwartalnie na indywidualne konta bankowe w następujących terminach: do dnia 20 marca, do dnia 20 czerwca, do dnia 20 września, do dnia 15 grudnia.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1297).
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1540).
  2. UCHWAŁA NR XXXVI/282/21 RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  3. Uchwała nr XIII/127/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  4. Uchwała XIII/126/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi