Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

84
flaga Unii Europejskiej

Projekt „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”

Okres realizacji: 12.04.2011r. – 31.10.2012r.

Wartość projektu: 4 194 535,60zł

Kwota dofinansowana: 3 565 355,26zł

Projekt realizowany przez Powiat Gliwicki

Projekt miał na celu stworzenie zaplecza turystycznego dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego poprzez wybudowanie, zmodernizowanie i oznakowanie sieci tras rowerowych na terenie powiatu gliwickiego oraz poprzez utworzenie czterech obiektów infrastruktury okołoturystycznej, czyli stworzeniu ciągłej trasy rowerowej, przebiegającej przez wszystkie gminy powiatu gliwickiego oraz łączącej południe i północ powiatu wraz z odgałęzieniami do ościennych tras. Na terenie Gminy Pilchowice wykonano 29,47 km tras rowerowych.


Projekt „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza”

Okres realizacji: 06.04.2010r. – 30.09.2012r.

Wartość projektu: 349 056,07zł

Kwota dofinansowania: 292 234,64zł

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa

W ramach projektu wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40m.

Zakupione wyposażenie boiska w ramach projektu to: bramka do piłki ręcznej z siatką do bramki – 2 szt., stojak typu „gęsia szyja” wraz z tablicą stalową do koszykówki ora obręcz i siateczka stalowa – 4 szt., komplet do siatkówki wraz z tulejami i pokrywami, słupki aluminiowe wraz z siatką i antenkami – 1szt., komplet do tenisa wraz z tulejami i pokrywami, słupki aluminiowe wraz z siatką – 1 szt. Nowy obiekt sportowy będzie doposażony o 8 nowych sprzętów.

Cele projektu:

Cel ogólny projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza.

Cele bezpośrednim projektu jest budowa i poprawa stanu technicznego lokalnej infrastruktury sportowej.

Oczekiwanym rezultatem jest wzrost liczby osób korzystających z wybudowanego boiska.

Najważniejszymi oczekiwanymi efektami społecznymi projektu są:

  • poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • dostosowanie lokalnej infrastruktury sportowej do standardów europejskich,
  • zmniejszenie dysproporcji w dostępie oraz w jakości infrastruktury Pilchowic na tle gmin powiatu gliwickiego,
  • ograniczenie zjawisk marginalizacji społecznej,
  • oszczędność kosztów związana z kosztami dojazdu do obiektów sportowych poza terenem Gminy Pilchowice.

Boisko wielofunkcyjne jest dostosowane do gry w następujące gry zespołowe: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.boiskowilcza.pilchowice.pl


Projekt „PIAPy dla mieszkańców ziemi gliwickiej”

Okres realizacji: 2007 – 2012

Ogólna wartość projektu: 1 477 647,00zł

Kwota dofinansowana: 1 256 000,00zł

Projekt realizowany przez Powiat Gliwicki

Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Przedmiotem projektu było stworzenie na terenie powiatu gliwickiego 62 PIAP-ów, w tym 20 infokiosków, 35 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz 7 punktów typu Hotspot. Projekt przyczynił się do zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu w powiecie gliwickim, a także pozwolił na kontakt z władzami samorządowymi. Projekt zapewnia otwarty, niekonwencjonalny i nowoczesny dostęp do informacji dla szerokiego grona odbiorców oraz ułatwił dostęp do informacji dla szerokiego grona odbiorców oraz ułatwił dostęp do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Gmina Pilchowice otrzymała w ramach projektu: infokiosk, hotspot, 1 stanowisko komputerowe.


Projekt „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji  w Pilchowicach”.

Okres realizacji projektu: 16.05.2008r. – 30.11.2010r

Wartość projektu: 367 395,00 zł

Kwota dofinansowania: 312 285,00 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne

Działanie 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych

Przedmiotem projektu było utworzenie bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania w Urzędzie Gminy Pilchowice. Zadaniem sieci było przesyłanie dokumentów urzędowych wewnątrz poszczególnych jednostek Urzędu Gminy Pilchowice (elektroniczny obieg dokumentów) celem ułatwienia interesantowi kontakt z urzędem.