Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

3027

„Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”


Projekt „Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy”

Okres realizacji: 03.09.2012 r. – 12.09.2013 r.

Wartość projektu: 816 311,95 zł

Kwota dofinansowania: 519 965,32 zł

Priorytet VII „Transport”

Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”

Podziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”

Projekt miał na celu przebudowę 554 mb drogi gminnej. Przebudowa obejmowała: roboty rozbiórkowe (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka elementów dróg, zabezpieczenie podziemnych sieci), roboty ziemne (wykonanie wykopów, wykonanie nasypów), odwodnienie (przebudowa kanalizacji deszczowej, regulacja studzienek urządzeń podziemnych), roboty drogowe (profilowanie, warstwy odsączające, oczyszczanie warstw konstrukcyjnych, podbudowy z kruszyw, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, krawężniki betonowe, opaska chodnikowa).


Projekt „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”

Okres realizacji: 12.04.2011r. – 31.10.2012r.

Wartość projektu: 4 194 535,60zł

Kwota dofinansowana: 3 565 355,26zł

Projekt realizowany przez Powiat Gliwicki

Projekt miał na celu stworzenie zaplecza turystycznego dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego poprzez wybudowanie, zmodernizowanie i oznakowanie sieci tras rowerowych na terenie powiatu gliwickiego oraz poprzez utworzenie czterech obiektów infrastruktury okołoturystycznej, czyli stworzeniu ciągłej trasy rowerowej, przebiegającej przez wszystkie gminy powiatu gliwickiego oraz łączącej południe i północ powiatu wraz z odgałęzieniami do ościennych tras. Na terenie Gminy Pilchowice wykonano 29,47 km tras rowerowych.


Projekt „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza”

Okres realizacji: 06.04.2010r. – 30.09.2012r.

Wartość projektu: 349 056,07zł

Kwota dofinansowania: 292 234,64zł

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa

W ramach projektu wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40m.

Zakupione wyposażenie boiska w ramach projektu to: bramka do piłki ręcznej z siatką do bramki – 2 szt., stojak typu „gęsia szyja” wraz z tablicą stalową do koszykówki oraz obręcz i siateczka stalowa – 4 szt., komplet do siatkówki wraz z tulejami i pokrywami, słupki aluminiowe wraz z siatką i antenkami – 1szt., komplet do tenisa wraz z tulejami i pokrywami, słupki aluminiowe wraz z siatką – 1 szt. Nowy obiekt sportowy będzie doposażony o 8 nowych sprzętów.

Cele projektu:

Cel ogólny projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza.

Cele bezpośrednim projektu jest budowa i poprawa stanu technicznego lokalnej infrastruktury sportowej.

Oczekiwanym rezultatem jest wzrost liczby osób korzystających z wybudowanego boiska.

Najważniejszymi oczekiwanymi efektami społecznymi projektu są:

  • poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • dostosowanie lokalnej infrastruktury sportowej do standardów europejskich,
  • zmniejszenie dysproporcji w dostępie oraz w jakości infrastruktury Pilchowic na tle gmin powiatu gliwickiego,
  • ograniczenie zjawisk marginalizacji społecznej,
  • oszczędność kosztów związana z kosztami dojazdu do obiektów sportowych poza terenem Gminy Pilchowice.

Boisko wielofunkcyjne jest dostosowane do gry w następujące gry zespołowe: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.boiskowilcza.pilchowice.pl


Projekt „PIAPy dla mieszkańców ziemi gliwickiej”

Okres realizacji: 2007 – 2012

Ogólna wartość projektu: 1 477 647,00zł

Kwota dofinansowana: 1 256 000,00zł

Projekt realizowany przez Powiat Gliwicki

Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Przedmiotem projektu było stworzenie na terenie powiatu gliwickiego 62 PIAP-ów, w tym 20 infokiosków, 35 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz 7 punktów typu Hotspot. Projekt przyczynił się do zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu w powiecie gliwickim, a także pozwolił na kontakt z władzami samorządowymi. Projekt zapewnia otwarty, niekonwencjonalny i nowoczesny dostęp do informacji dla szerokiego grona odbiorców oraz ułatwił dostęp do informacji dla szerokiego grona odbiorców oraz ułatwił dostęp do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Gmina Pilchowice otrzymała w ramach projektu: infokiosk, hotspot, 1 stanowisko komputerowe.


Projekt „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji  w Pilchowicach”.

Okres realizacji projektu: 16.05.2008 r. – 30.11.2010 r.

Wartość projektu: 367 395,00 zł

Kwota dofinansowania: 312 285,00 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne

Działanie 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych

Przedmiotem projektu było utworzenie bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania w Urzędzie Gminy Pilchowice. Zadaniem sieci było przesyłanie dokumentów urzędowych wewnątrz poszczególnych jednostek Urzędu Gminy Pilchowice (elektroniczny obieg dokumentów) celem ułatwienia interesantowi kontakt z urzędem.