Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

65
logo gminy Pilchowice

Rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.  wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosi:
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz kwoty 1,00 zł, z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota limitu.
Pieniądze wypłacane będą  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr  52 poz. 379 z późn. zm.).

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego