Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2677

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego,
  2. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w przypadku kopii prosi się o dostarczenie oryginałów w celu ich potwierdzenia przez pracownika tut. Urzędu),
  3. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

II. OPŁATY:

– Zwolnione z opłaty skarbowej

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

– 30 dni od złożenia wniosku

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

  1. Decyzję wydaje Wójt Gminy Pilchowice., po złożeniu kompletnego wniosku przez producenta rolnego.
  2. W przypadku braku kompletu dokumentów producent rolny zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Pilchowice w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

Terminy składania wniosków:

  • od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego danego roku producent rolny może złożyć wniosek wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku,
  • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku producent rolny może złożyć wniosek wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do dnia 31 lipca danego roku

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl). Załącznik do wniosku Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZaświadczenia w sprawach podatkowych
Następny artykułKomunikacja