Podatek od środków transportowych

2938
 1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
  • autobusy.

  Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

  Podatnikami podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych podlegających opodatkowaniu. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

  Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
  W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
  Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.

  Podatek jest płatny bez wezwania na rachunek bankowy gminy w następujących terminach:

  • I rata do dnia 15 lutego
  • II rata do dnia 15 września 
  • jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku  podatkowego, podatek za ten rok jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
   – I rata – w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
   – II rata – do dnia 15 września danego roku
   – jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

  Podatek jest płatny na rachunek bankowy:

  Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie

  80 8460 0008 2002 0005 8825 0003

  Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 70)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 2383 z późn. zm.)
 3. Uchwała Nr LXVI/476/23 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pilchowice.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPodatek leśny
Następny artykułZaświadczenia w sprawach podatkowych