Podatek leśny

2326

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Lasem w rozumieniu ustawy są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Ustawowo od podatku leśnego zwolnione są między innymi:

 • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków.

Stawka podatku leśnego od 1 ha w 2019 roku wynosi 42,2356 zł.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu Informację w sprawie podatku leśnego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów leśnych.
Podatek jest płatny na rachunek bankowy gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej są obowiązane:

 1. Składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 2. Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
 3. Wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny – bez wezwania – na rachunek bankowy gminy w terminach do 15 każdego miesiąca.

Podatek jest płatny na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach Oddział w Pilchowicach
80 8460 0008 2002 0005 8825 0003.

Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku leśnym.
Do najważniejszych z nich należą:

 • Podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty w przypadku, gdy kwota podatku nie będzie przekraczać 100 zł.
 • Brak naliczania podatków i wydawania decyzji w przypadku, gdy wysokość zobowiązania nie przekroczy kwoty 7,80 zł.
 • Ustawodawca zlikwidował niższą o 50% stawkę dla lasów ochronnych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPodatek rolny
Następny artykułPodatek od środków transportowych