Podatek rolny

2529

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa wyżej o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

Ustawowo od podatku rolnego zwolnione są między innymi:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz,
 • grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

Stawki podatku rolnego na 2022 rok są ustawowe i wynoszą:

 • dla gruntów rolnych stanowiących gospodarstwo rolne (t.j. dla osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących m. in. właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego) –153,70  za 1 ha przeliczeniowy.
 • dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego (t.j. dla osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, będących m. in. właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych poniżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego) – 307,40 zł za 1 ha fizyczny.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami gruntów
 • posiadaczami samoistnymi gruntów
 • użytkownikami wieczystymi gruntów
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo
 • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu Informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.
Podatek jest płatny na rachunek bankowy gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane:

 1. Składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 2. Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
 3. Wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny – bez wezwania – na rachunek bankowy gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek jest płatny:

 • w przypadku osób fizycznych – na indywidualny rachunek bankowy
 • w przypadku osób prawnych – na rachunek: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 80 8460 0008 2002 0005 8825 0003

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 333)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPodatek od nieruchomości
Następny artykułPodatek leśny