Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

801
flaga Unii Europejskiej

Projekt „Program rewitalizacji Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Okres realizacji: 01.09.2016 r. – 30.06.2017 r.
Wartość projektu: 99 250,00 zł
Kwota dofinansowania: 89 325,00 zł (85% Fundusz Spójności, 15% budżet państwa)
Wkład własny: 9 925,00 zł

Urząd Gminy Pilchowice rozpoczął prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym.

Celem projektu jest opracowanie Programu Rewitalizacji i uruchomienie procesów rewitalizacyjnych w sposób kompleksowy dla poprawy jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów gminy.

Prace nad Programem Rewitalizacji obejmują:

  • opracowanie pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów,
  • zdiagnozowanie problematyki i ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych przy zachowaniu synchronizacji działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej,
  • dobranie narzędzi i interwencji dostosowanych do gminy,
  • wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację programu,
  • włączenie partnerów i interesariuszy procesu rewitalizacji (lokalna społeczność, przedsiębiorcy, eksperci) bazując w proces programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych,
  • prowadzenie konsekwentnego i trwałego dialogu z podmiotami i grupami, których rewitalizacja będzie dotyczyć.

Program Rewitalizacji zostanie opracowany przez zewnętrznych ekspertów przy ścisłej współpracy pracowników Urzędu Gminy Pilchowice.

Zadania ujęte w Programie Rewitalizacji stanowić będą podstawę do ubiegania się o fundusze z UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020.


Spotkanie konsultacyjne

Zaproszenie na warsztaty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilchowice

Wójt Gminy Pilchowice zaprasza  mieszkańców, radnych, sołtysów, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców na spotkania konsultacyjne w formie warsztatów służących opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilchowice. Spotkania będą prowadzone przez ekspertów z firmy ECO-SITE z Rybnika.

Celem spotkań jest identyfikacja najważniejszych problemów społeczno – gospodarczych i środowiskowych oraz przedstawienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pilchowice.

Termin spotkania:

4 kwietnia 2017 roku o godz. 16:30 miejsce spotkania Świetlica Wiejska w Wilczy ul. Karola Miarki 123.

7 kwietnia 2017 roku o godz. 16:30 miejsce spotkania Dom Kultury w Żernicy ul. Szafranka 9.

W ramach warsztatów zapewniamy poczęstunek i materiały szkoleniowe. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020

Fiszka projektowa


Konferencja podsumowująca projekt

Program rewitalizacji dla Gminy Pilchowice–pomysł na lepsze jutro

Wójt Gminy Pilchowice zaprasza  mieszkańców, radnych, sołtysów, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców na organizowaną w ramach konsultacji społecznych konferencję podsumowującą projekt pn. „Program rewitalizacji dla Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro”. Spotkania będą prowadzone przez ekspertów z firmy ECO-SITE z Rybnika.

Celem spotkania jest przedstawienie wyznaczonego obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pilchowice, przedstawienie głównych celów i kierunków działań rewitalizacyjnych oraz przedstawienie projektów rewitalizacyjnych.

Termin spotkania:

21 czerwca 2017 roku o godz. 18:00 miejsce spotkania nowa sala w Pilchowicach przy ul. Damrota 5.

W ramach konferencji  zapewniamy poczęstunek i materiały szkoleniowe. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.