III sektor – w nas jest siła

  2143

  Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

  Projekt pn.: „III sektor – w nas jest siła”

  Projekt realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018 – 2019.

  Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Projekt ma na celu:

  • wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego mieszkańców Gminy Pilchowice,
  • poszerzenie wiedzy nt. prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej organizacji pozarządowych,
  • promocję działalności artystycznej (rękodzielniczej) i lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego,
  • integrację organizacji pozarządowych z społecznikami oraz osobami zainteresowanymi działalnością społeczną z terenu LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”

  Skierowany jest do Lokalnych twórców i pasjonatów, rękodzielników (w tym kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń itp.), formalnych i nieformalnych organizacji pozarządowych.

  Projekt składa się z dwóch etapów:

  1. Przeprowadzenia na przełomie września/października szkolenia nt.Rachunkowość organizacji pozarządowych”, które skierowane będzie do grupy 50 osób. Szkolenie składać się będzie z kilku części:

  – pierwsza część polegać będzie na omówieniu podstaw prawnych działalności statutowych i gospodarczych. Omówiona zostanie działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego oraz działalność organizacji pozarządowych.

  – druga część skupi się na omówieniu dokumentacji księgowej organizacji pozarządowej – obowiązki prowadzenia ksiąg rachunkowych, polityka rachunkowości itp.

  – trzecia część dotyczyć będzie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych – omówione zostaną  m.in. dowody księgowe jako podstawa zapisów w księgach rachunkowych oraz przechowywanie dokumentacji finansowej.

  – czwarta część dotyczyć będzie podatków w organizacji.

  Szkolenie trwać będzie 8 godzin.

  W trakcie szkolenia przewidziano ciepły posiłek oraz poczęstunek kawowy.

  Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach udostępni salę na potrzebę organizacji szkolenia.

  2. Przeprowadzenia w II połowie września wyjazdu studyjnego (wycieczki objazdowej po terenie Gminy Pilchowice) w ramach prezentacji dobrych praktyk w Gminie Pilchowice. Wycieczka skierowana będzie dla ok. 40 społeczników i osób zainteresowanych działalnością społeczną zamieszkującą teren LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Podczas wycieczki nasze organizacje pozarządowe będą mogły zaprezentować swoje rękodzieło, a krótkie prelekcje i mini warsztaty z pewnością będą okazją do integracji z zaproszonymi przedstawicielami-społecznikami LGD. Podczas warsztatów udostępnione zostaną różnego rodzaju materiały plastyczne, artystyczne i rękodzielnicze. Zakończenie przewidziano wspólnym grillem na „Młynówce” w Leboszowicach.

  Przewidywanym efektem z realizacji projektu będzie:

  – przeszkolenie 50 osób w zakresie dotyczącym materialnego funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz pozyskiwania i rozliczania środków na działalność gospodarczą

  – budowa partnerskich relacji oraz integracja z przedstawicielami – społecznikami LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”

  – wzrost motywacji do włączenia się w działania na rzecz podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich.

  Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

  PODZIEL SIĘ
  Poprzedni artykułUrząd Gminy czynny do 15:30
  Następny artykułKarta Dużej Rodziny