Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

170

Wójt Gminy Pilchowice, uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tut. Urzędzie w dniu 21.11.2023 r. (Nr RPW/11920/2023) przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Stanicy, na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczam w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.pilchowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pilchowice poniższą ofertę:

  • data umieszczenia: 22.11.2023 r.
  • nazwa oferenta: Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Stanicy
  • rodzaj zadania publicznego: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
  • tytuł zadania publicznego: Warsztaty kulinarne – pieczenie pierników
  • termin realizacji zadania: 30.11.2023 – 10.12.2023 r.
  • wysokość dofinansowania: 700 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Gminy Pilchowice lub na adres e-mail: ug@pilchowice.pl w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 29.11.2023 r.

Załącznik: