Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

46

Wójt Gminy Pilchowice, uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tut. Urzędzie w dniu 02.07.2024 r. (Nr RPW/6267/2024) złożonej przez Stowarzyszenie Paramilitarne „Prochownia 1910”, na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczam w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.pilchowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pilchowice poniższą ofertę:

data umieszczenia:                    04.07.2024 r.

nazwa oferenta:                        Stowarzyszenie Paramilitarne „Prochownia 1910”

rodzaj zadania publicznego:       kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

tytuł zadania publicznego:          EDD 2024 w Grupie Bojowej „Nieborowice”

termin realizacji zadania:            01.08.2024 r. – 01.10.2024 r.

wysokość dofinansowania:        1500 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Gminy Pilchowice lub na adres e-mail: ug@pilchowice.pl w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 12.07.2024 r.