Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

159
logo gminy Pilchowice
logo gminy Pilchowice

Wójt Gminy Pilchowice, uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tut. Urzędzie w dniu 09.08.2023 r. (Nr RPW/7988/2023) złożonej przez Stowarzyszenie Montownia, na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczam w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.pilchowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pilchowice poniższą ofertę:

  • data umieszczenia: 11.08.2023 r.
  • nazwa oferenta: Stowarzyszenie Montownia
  • rodzaj zadania publicznego: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
  • tytuł zadania publicznego: „Montujemy Kreatywnie” – warsztaty rękodzielnicze nawiązujące do tradycji i kultury regionu
  • termin realizacji zadania: 28.08.2023 – 30.09.2023 r.
  • wysokość dofinansowania: 1500 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Gminy Pilchowice lub na adres e-mail: ug@pilchowice.pl w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 18.08.2023 r.

Załączniki: