Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

818

Wójt Gminy Pilchowice uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 21.11.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu: 21.11.2019 r. Nr L.dz. 10357) złożonej przez LKS „Wilki” Wilcza, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce: organizacje pozarządowe / informacje), na stronie internetowej Urzędu www.pilchowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pilchowice poniższą ofertę:

Informacja

Uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 21.11.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu: 21.11.2019 r. Nr L.dz. 10357) złożonej przez LKS „Wilki” Wilcza,  na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczam w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce: organizacje pozarządowe / informacje), na stronie internetowej Urzędu www.pilchowice.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pilchowice poniższą ofertę:

Data umieszczenia: 22.11.2019 r.
Nazwa oferenta: LKS „Wilki” Wilcza
Rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Tytuł zadania publicznego: MIKOLAJKOWE PIŁKOGRANIE
Termin realizacji zadania: 01.12.2019 r. – 31.12.2019 r.
Wysokość dofinansowania: 6 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Gminy Pilchowice lub na adres e-mail: ug@pilchowice.pl w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 29.11.2019 r.

Załącznik: uproszczona oferta – Mikolajkowe piłkogranie