Sprawy planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

1117


Kierownik
Maria Wymysło
Pokój nr 10
tel. 32  235 65 69

Pokój nr 10
tel. 32  235 65 69, tel. 32 332 71 67

Pracownicy:
Sobiech AleksandraKaleta Gabriela, Sylwia Kabaczyńska

Zakres działania

W zakresie planowania przestrzennego

 1. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem dokumentów planistycznych,
 2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem dokumentów planistycznych opracowanych przez inne organy,
 3. udzielanie informacji z dokumentów planistycznych gminy,
 4. prowadzenie i aktualizowanie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 5. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie naliczania (ustalenia) jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku
  z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą,
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 8. realizacja dyrektywy INSPIRE,
 9. opiniowanie dokumentacji w zakresie zgodności z dokumentami planistycznymi:
    1.  rekultywacji,
    2.  robót geologicznych i górniczych,
    3.  planów ruchu kopalń.

 

W zakresie gospodarowania nieruchomościami oraz mieniem gminy

 1. gospodarowanie i zarządzanie gruntami komunalnymi i nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,
 2. wystawianie faktur za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości oraz inne faktury związane z zakresem działania Referatu,
 3. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy,
 4. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 5. komunalizacja gruntów,
 6. regulacje stanów prawnych nieruchomości,
 7. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym,
 8. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
 9. zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości (z wyłączeniem działek drogowych),
 10. zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych (z wyłączeniem działek drogowych);
 11. udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy pod lokalizację nośników reklamowych (z wyłączeniem działek drogowych), 
 12. prowadzenie odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi publiczne w wyniku dokonanego podziału,
 13. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie naliczania (ustalenia opłaty adiacenckiej),
 14. nazewnictwo ulic, placów, parków,
 15. nadawanie numerów porządkowych nieruchomości,
 16. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 17. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących podziału oraz rozgraniczenia nieruchomości.
 18. nadzór nad realizacją zadań z zakresu utrzymania obiektów stanowiących własność gminy: parków, placów zabaw.

 

Pozostałe zadania realizowane przez referat

 1. zakup węgla na potrzeby Urzędu Gminy oraz jednostek OSP,
 2. zawieranie i nadzór nad realizacją umów dot. sprzątania pomieszczeń oraz obsługi co. w budynkach OSP,
 3. zawieranie i nadzór nad realizacją umów związanych z utrzymaniem kortu tenisowego i innych obiektów stanowiących własność gminy,
 4. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków (kart ewidencji) oraz opracowanie programu opieki nad zabytkami,
 5. udzielanie i rozliczanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach,
 6. prowadzenie spraw związanych z komunikacją zbiorową,
 7. prowadzenie ubezpieczenia mienia komunalnego.
 8. zawieranie umów na dzierżawę, najem trwały zarząd i użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych,
 9. aktualizacja czynszów najmu i dzierżawy lokali,
 10. przygotowywanie decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 11. prowadzenie spraw dotyczących rozliczania usług dostaw wody na cele ppoż.
  oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych,
 12. prowadzenie spraw związanych z wydatkami sołectw poza funduszami sołeckimi,
 13. sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, grobami wojennymi
  oraz pomnikami.

Dotacje na prace konserwatorskie

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułRegulamin Organizacyjny Urzędu
Następny artykułUrząd Stanu Cywilnego