Sprawy planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

1725

Kierownik Referatu: Maria Wymysło

Pracownicy:
Sonia Banasik
Aleksandra Sobiech
Dorota Urbańczyk

Pokój nr 10,  tel. 32 332 71 67,

Do zakresu działania Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
należy w szczególności:

I. w zakresie planowania przestrzennego

 1. sporządzanie, uchwalanie dokumentów planistycznych gminy oraz ich zmian,
 2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem dokumentów planistycznych opracowywanych przez inne organy,
 3. prowadzenie i aktualizowanie rejestru dokumentów planistycznych gminy (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego),
 4. analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 5. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 7. udzielanie informacji z dokumentów planistycznych gminy oraz prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 8. wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,

II. w zakresie ochrony zabytków:

 1. Gminna ewidencja zabytków.
 2. Gminny program opieki nad zabytkami.
 3. dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 4. współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków i otrzymywanie informacji z rejestrów zabytków.

III. w zakresie geodezji i kartografii:

1. numeracja porządkowa nieruchomości.
2. nazewnictwo placów i ulic.

IV. w zakresie gospodarowania nieruchomościami:

 1. tworzenie, administrowanie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.
 2. nadzór i prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gruntami komunalnymi i stanowiącymi własność gminy., w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,
 3. wystawianie faktur za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości oraz inne faktury związane z zakresem działania referatu,
 4. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
 5. oszacowanie i wycena nieruchomości,
 6. prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości,
 7. prowadzenie spraw związanych z wykonaniem prawa pierwokupu,
 8. prowadzenie spraw w zakresie wpisów wieczystoksięgowych dla nieruchomości stanowiących własność gminy,
 9. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności gruntowej,
 10. nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,
 11. komunalizacji gruntów Skarbu Państwa,
 12. regulacja stanów prawnych nieruchomości,
 13. powadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym,
 14. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
 15.  zezwolenia na czasowe zajęcia nieruchomości (z wyłączeniem działek drogowych).
 16. zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych (z wyłączeniem działek drogowych),
 17. udostępnianie nieruchomości stanowiących własność gminy pod lokalizacje nośników reklamowych (z wyłączeniem działek drogowych),
 18. prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniem za grunty wydzielone pod drogi publiczne w wyniku dokonanego podziału,
 19. prowadzenie spraw zakresie rozgraniczania, scalania i podziałów nieruchomości,
 20. prowadzenie spraw w zakresie naliczania (ustalania) opłaty adiacenckiej,
 21. nadzór nad realizacją zadań z zakresu utrzymania obiektów stanowiących własność gminy: parków, placów zabaw, terenów zieleni.

V. pozostałe zadania realizowane przez Referat

 1. zakup opału z potrzeby Urzędu Gminy oraz jednostek OSP,
 2. zawieranie i nadzór na realizacją umów dot. sprzątania pomieszczeń oraz obsługi c.o. w budynkach OSP,
 3. zawieranie i nadzór nad realizacją umów związanych z utrzymaniem kortu tenisowego i innych obiektów stanowiących własność gminy,
 4. prowadzenie spraw związanych z komunikacja zbiorową,
 5. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia komunalnego,
 6. zawieranie umów na dzierżawę, najem, trwały zarząd i użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych,
 7. aktualizowanie czynszów najmu i dzierżawy lokali,
 8. sprawy związane z zarządem nieruchomością wspólną,
 9. prowadzenie spraw dotyczących rozliczania usług dostawy wody na cele ppoż. oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych,
 10. prowadzenie spraw związanych z wydatkami sołectw poza funduszami sołeckimi,
 11. sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, grobami wojennymi oraz pomnikami.

Dotacje na prace konserwatorskie

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułRegulamin Organizacyjny Urzędu
Następny artykułUrząd Stanu Cywilnego