Sprawy organizacyjne

1095

kierownik – Wiesław Nowakowski

Pracownicy:

  • Tomasz Bajon,
  • Ewa Jaremków
  • Arkadiusz Świrski,
  • Małgorzata Piskorek,
  • Angelika Podgórska,
  • Anna Wzorek.

Kontakt

sekretariat 32 235-65-21

Zakres działania

I.    Z zakresu spraw organizacyjnych
1.    Prowadzenie centralnych rejestrów:
a.    zarządzeń Wójta,
b.    zarządzeń kierownika Urzędu,
c.    skarg i wniosków,
d    instytucji kultury na terenie gminy,
e.    informacji publicznej,
2.    Obsługa sekretariatu Urzędu,
3.    Sprawy Biura Rady – obsługa Rady
4.    Prowadzenie biblioteki Urzędu,
5.    Obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
6.    Prowadzenie rejestru ogłoszeń i obwieszczeń umieszczanych na tablicy ogłoszeń Urzędu,
7.    Organizacja załatwiania skarg i wniosków, nadzór i koordynacja nad prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków,
8.    Przygotowywanie sprawozdań z działalności Wójta i z wykonania uchwał na sesję Rady Gminy,
9.    Opracowywanie i prowadzenie polityki promocyjnej Gminy,
10.    Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych Gminy,
11.  Udział w targach, ekspozycjach itp. imprezach promujących Gminę,
12.  Przygotowywanie i organizacja wyborów oraz referendów,
13.  Prowadzenie spraw związanych ze współpracą Gminy z zagranicą,
14.  Promocja zdrowia,
15.  Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną oraz działalnością ośrodka pomocy społecznej.

II.    Z zakresu spraw administracyjnych
1.    Prowadzenie archiwum zakładowego,
2.    Planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowego,
3.    Nadzór nad utrzymaniem czystości i estetyki Urzędu,
4.    Zabezpieczenie mienia Urzędu,
5.    Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciw pożarowym,
6.    Prowadzenie spraw dot. łączności telefonicznej stacjonarnej i komórkowej,
7.    Zamawianie tablic urzędowych, informacyjnych, pieczęci urzędowych oraz pieczątek,
8.    Administrowanie budynkiem Urzędu za wyjątkiem spraw związanych ze stanem technicznym, remontami i przeglądami technicznymi

III.    Z zakresu spraw obywatelskich
1.    Zadania związane z wyborami do organów przedstawicielskich,
2.    Zadania związane z przeprowadzanymi referendami,

IV.    Z zakresu zarządzania kryzysowego
1.    Planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń na terenie Gminy,
2.    Zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych,
3.    Przygotowanie zarządzeń, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń
i treningów,
4.    Planowanie i organizowanie systemów ostrzegania ludności,
5.    Organizowanie łączności alarmowej,
6.    Współdziałanie z jednostkami OSP, PSP oraz Policją,
7.    Planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia,
8.    Prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego,
9.    Współpraca w zakresie spraw obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego z organami administracji rządowej i pozarządowej.

V.    Z zakresu spraw obrony cywilnej i ochrony ludności
1.    Opracowywanie planu obrony cywilnej,
2.    Opracowanie i uzgadnianie planów działania w/z obrony cywilnej,
3.    Organizowanie formacji obronnych,
4.    Organizowanie ewakuacji ludności,
5.    Popularyzowanie obrony cywilnej oraz przeprowadzanie w tym zakresie szkoleń,
6.    Opracowanie i przesłanie sprawozdań.

VI.    Z zakresu spraw obronnych
1.    Prowadzenie spraw związanych z planowaniem operacyjnym przygotowania Gminy do
funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
2.    Przygotowanie stanowiska kierowania Wójta w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy oraz organizowanie stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
3.    Przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
4.    Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,
5.    Planowanie i organizowanie szkoleń obronnych,
6.    Przygotowywanie i organizowanie kontroli realizacji zadań obronnych,
7.    Opracowywanie i przesyłanie sprawozdań, zestawień oraz informacji z zakresu spraw obronnych.

VII.    Z zakresu komputeryzacji i Biuletynu Informacji Publicznej
1.    Prowadzenie strony internetowej Urzędu,
2.    Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
3.    Administrowanie siecią komputerową i stanowiskami komputerowymi,
4.    Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
5.    Prowadzenie spraw w zakresie informatycznego zabezpieczenia danych i podpisu elektronicznego,
6.    Archiwizacja danych.20

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPowiat Gliwicki
Następny artykułDorota Kuc wyróżniona