Sprawy organizacyjne

1650

Pracownicy:

 • Tomasz Bajon,
 • Wiktoria Sekuła,
 • Dorota Erfurt-Matloch,
 • Ewa Jaremków,
 • Arkadiusz Świrski,
 • Małgorzata Piskorek,
 • Anna Wzorek,
 • Małgorzata Kupka.

Kontakt

Biuro podawcze: 32 235 65 21
Biuro Rady: 32 332 71 59
Archiwum Zakładowe, Informatycy, Kierownik Referatu: 32 722 79 05

Zakres działania:

z zakresu spraw organizacyjnych i obsługi sekretariatu 

 1. prowadzenie centralnych rejestrów :
  1. zarządzeń Wójta,
  2. zarządzeń kierownika Urzędu,
  3. skarg i wniosków oraz petycji,
  4. spraw z zakresu działalności lobbingowej,
  5. delegacji pracowników Urzędu, 
  6. instytucji kultury na terenie gminy,
  7. informacji publicznej,
  8. pieczęci urzędowych i pieczątek,
 2. obsługa sekretariatu Urzędu,
 3. obsługa poczty elektronicznej kierowanej na adres ug@pilchowice.pl.
 4. prowadzenie biblioteki Urzędu,
 5. prowadzenie rejestru ogłoszeń i obwieszczeń umieszczanych na tablicy ogłoszeń Urzędu, 
 6. organizacja załatwiania skarg i wniosków,
 7. przygotowywanie sprawozdań z działalności Wójta i z wykonania uchwał na sesję Rady Gminy,
 8. przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych Gminy,
 9. udział w targach, ekspozycjach itp. imprezach promujących Gminę,
 10. prowadzenie spraw związanych ze współpracą Gminy z zagranicą,
 11. prowadzenie spraw dot. zgromadzeń oraz imprez masowych.

z zakresu obsługi Rady Gminy

 1. organizowanie pracy organów Rady Gminy,
 2. archiwizowanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy, 
 3. protokołowanie posiedzeń Komisji oraz Rady Gminy,
 4. prowadzenie centralnych rejestrów:
  1. uchwał Rady Gminy,
  2. interpelacji radnych,
  3. wniosków z posiedzeń Sesji Rady Gminy,
  4. wniosków Komisji Rady Gminy,

5. przygotowanie i organizacja wyborów ławników,

6. konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych organizacji pozarządowych,

7. przyjmowanie, w imieniu Przewodniczącego Rady Gminy, oświadczeń majątkowych radnych,

z zakresu Biura Obsługi Interesantów 

 1. przyjmowanie podań, wniosków i pism kierowanych do Urzędu,
 2. udzielanie informacji klientom o miejscu i sposobie załatwienia spraw przez merytoryczne komórki Urzędu,
 3. sprawdzanie właściwości miejscowej oraz kwalifikowanie kompletności dokumentacji,
 4. obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
 5. rejestracja dokumentów przychodzących i wychodzących z Urzędu – prowadzenie rejestrów i dalsze przekazywanie korespondencji,
 6. obsługa osób niepełnosprawnych.

z zakresu wyborów i referendów

koordynacja zadań w zakresie organizowania wyborów krajowych i samorządowych oraz  referendów na terenie Gminy Pilchowice.

z zakresu spraw administracyjnych

 1. prowadzenie archiwum zakładowego, 
 2. planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowego,
 3. nadzór nad utrzymaniem czystości, estetyki i bezpieczeństwa w siedzibie Urzędu oraz wokół budynku Urzędu,
 4. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku Urzędu,
 5. prowadzenie spraw dot. łączności telefonicznej stacjonarnej i komórkowej,
 6. zamawianie tablic urzędowych, informacyjnych, pieczęci urzędowych oraz pieczątek,
 7. administrowanie budynkiem Urzędu przy ul. Damrota 6 (siedziba Urzędu) oraz Wspólnej 4 (budynek archiwum zakładowego),
 8. utrzymanie porządku na terenie targowiska gminnego oraz parku przy ul. Damrota.

z zakresu zarządzania kryzysowego

 1. planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń na terenie Gminy,
 2. zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych,
 3. przygotowanie zarządzeń, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów,
 4. planowanie i organizowanie systemów wczesnego ostrzegania ludności,
 5. organizowanie łączności alarmowej,
 6. współdziałanie z jednostkami OSP, PSP oraz Policją,
 7. planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia,
 8. prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego,
 9. współpraca w zakresie spraw obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego
  z organami administracji rządowej i pozarządowej.

z zakresu spraw wojskowych

 1. prowadzenie rejestru osób objętych rejestracją oraz wykazu osób podlegających wezwaniu
  do kwalifikacji wojskowej,
 2. wzywanie do kwalifikacji wojskowej i przygotowanie sprawozdania. 

z zakresu komputeryzacji i Biuletynu Informacji Publicznej

 1. prowadzenie strony internetowej Urzędu,
 2. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 3. administrowanie siecią komputerową i stanowiskami komputerowymi,
 4. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
 5. prowadzenie spraw w zakresie informatycznego zabezpieczenia danych i podpisu elektronicznego, 
 6. archiwizacja danych na nośnikach elektronicznych,
 7. obsługa transmisji sesji obrad rady gminy,
 8. nadzór nad urządzeniami monitorującymi stanowiącymi własność gminy.

z zakresu spraw obrony cywilnej i ochrony ludności

 1. opracowywanie planu obrony cywilnej,
 2. opracowanie i uzgadnianie planów działania w/z obrony cywilnej,
 3. organizowanie formacji obronnych,
 4. organizowanie ewakuacji ludności,
 5. popularyzowanie obrony cywilnej oraz przeprowadzanie w tym zakresie szkoleń,
 6. opracowanie i przesłanie sprawozdań.

z zakresu spraw obronnych 

 1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem operacyjnym przygotowania Gminy
  do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 2. przygotowanie głównego stanowiska kierowania Wójta w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy,
 3. organizowanie stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 4. nadzorowanie i przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
 5. nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,
 6. planowanie i organizowanie szkoleń obronnych,
 7. przygotowywanie i organizowanie kontroli realizacji zadań obronnych,
 8. opracowywanie i przesyłanie sprawozdań, zestawień oraz informacji z zakresu spraw obronnych.
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPowiat Gliwicki
Następny artykułDorota Kuc wyróżniona