Rekrutacja do szkół i przedszkoli

3426

W związku z obecną sytuacją w kraju związaną z zagrożeniem koronawirusem, informujemy, że wnioski o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, można wysyłać również drogą mailową w formie skanu dokumentów na adres danej placówki:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach – adres email: zs@pilchowice.pl,
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy – adres email: zspstanica@pilchowice.pl,
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy – adres email: zspwilcza@pilchowice.pl,
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy – adres email: zspzernica@pilchowice.pl.

Termin składania wniosków
do 26 marca br.
oraz dotychczasowa dopuszczalna forma składania dokumentów pozostają bez zmian.

W przypadku zapytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy z daną placówką.


REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

W terminie od 24 lutego 2020 r. od godz. 8:00 do 2 marca 2020 r. do godz. 15:00 będzie można składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. W przypadku, gdy deklaracja nie zostanie złożona w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne i będzie musiało brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wnioski o przyjęcie dziecka można będzie składać w terminie
od 5 marca 2020 r. od godz.: 8:00
do 26 marca 2020 r. do godz.: 15:00

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice określa Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 24 stycznia 2020 r. (zarządzenie)

Postępowania rekrutacyjne do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021, które dysponują wolnymi miejscami, prowadzone będą wg następujących etapów:

 • pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w publicznym przedszkolu. Na tym etapie brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe, mające jednakową wartość (art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.):
  • 1) wielodzietność rodziny kandydata;
  • 2) niepełnosprawność kandydata;
  • 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • drugi etap postępowania rekrutacyjnego, prowadzony w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Na tym etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez Gminę Pilchowice w Uchwale Nr XXXI/266/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pilchowice wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów. (uchwała).

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.