PONE – Pilchowice (zbliżający się termin zakończenia realizacji PONE)

220

Szanowni mieszkańcy Gminy Pilchowice,

Niska emisja
Niska emisja

W związku z zbliżającym się terminem zakończenia realizacji zadania „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – XI etap”  zachęcamy do wzięcia udziału w programie i skorzystanie z pomocy finansowej do wymiany starych źródeł ciepła, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przypadku, gdy zasilanie na potrzeby c.o. i c.w.u. następuje z jednego źródła) na nowe źródła ciepła:

  • węglowe lub opalane biomasą z mechanicznym podawaniem paliwa spełniający minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012,
  • gazowe,
  • olejowe,
  • pompy ciepła, spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

Wartość dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6000,00zł.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw w celu dostarczenia ciepła do systemu centralnego ogrzewania dopuszcza się wyłącznie instalacje, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

Uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2017 roku z następującymi wyjątkami:

  1. wymagania wskazane w § 4 dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku będą obowiązywać:

 

  1. od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
  2. od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  3. od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
  4.  od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

https://www.niskaemisja.pl/aktualnosci/682/