Nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 roku.

278

O G Ł O S Z E N I E   W Ó J T A   G M I N Y   P I L C H O W I C E

Na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dni. 28.02.2017 r. poz. 1282)

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie od 12 grudnia 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.

trwać będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 roku.

Wsparcie przeznaczone zostanie na realizację następujących zadań:

1) przygotowanie oraz udział drużyn w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych

2) utrzymanie obiektu sportowego

Ø Przewidywana pula środków na dofinansowanie zadań związanych z przygotowaniem oraz udziałem drużyn w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych wynosi 215 000 zł*.

Ø Przewidywana pula środków na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych wynosi 176 000 zł*.

Ø Wnioskowana wysokość dotacji nie może przekroczyć 95% kosztów zadania.

Ø Zaleca się, by wnioskowane dofinansowanie nie przekraczało kwot określonych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ø Wniosek musi zawierać informacje określone § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. – wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

Ø Złożenie wniosku o datację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

Ø Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

  1. posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,
  2. nie działają w celu osiągnięcia zysku,
  3. posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć wniosek w biurze podawczym Urzędu Gminy w Pilchowicach /44-145 Pilchowice ul. Damrota 6/ w terminie do 22 grudnia 2023 r.

——————

*       wysokość środków określona na podstawie projektu budżetu na rok 2024; ostateczna wartość środków przeznaczonych na dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 roku będzie znana po przyjęciu uchwały budżetowej przez Radę Gminy Pilchowice

Załączniki:

wzór wniosku – nabór 2024.pdf [ ] 467 Kb 12.12.2023 11:45
wzór wniosku – nabór 2024.doc [ ] 63 Kb 12.12.2023 11:45
ogłoszenie o naborze + zał. nr 1 rekomendowane poziomy wsparcia [ ] 565 Kb 12.12.2023 11:43