Informacja o złożonej ofercie

696

Uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 02.12.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu: 03.12.2019 r. Nr L.dz. 10 791) złożonej przez Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczam w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce: organizacje pozarządowe / informacje), na stronie internetowej Urzędu www.pilchowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pilchowice poniższą ofertę:

Data umieszczenia: 03.12.2019 r.
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom
Rodzaj zadania publicznego: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
Tytuł zadania publicznego: Koncert kolęd
Termin realizacji zadania: 18.12.2019 r. – 31.12.2019 r.
Wysokość dofinansowania: 2 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Gminy Pilchowice lub na adres e-mail: ug@pilchowice.pl w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 10.12.2019 r.

oferta – Koncert kolęd