Ważne ogłoszenie

4839

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Pilchowice

Wójt Gminy Pilchowice uprzejmie informuje, że dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.),wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do pobierania tej opłaty zobowiązany jest Wójt Gminy (90% pobranych opłat przekazywane jest do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, zaś pozostałe 10% opłat stanowi dochód budżetu Gminy).

W celu naliczenia należnej kwoty opłaty retencyjnej, zobowiązuje właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, na której znajduje się zabudowa lub/i powierzchnie utwardzone trwale związane z gruntem, do złożenia oświadczenia ww. sprawie.

Przez nieruchomość rozumie się działki objęte jedną księgą wieczystą. Dla każdej nieruchomości należy złożyć osobne oświadczenie.

Przedmiot opłaty

Podstawą prawną  do naliczenia ww. opłaty jest art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.), zgodnie z którym uiszcza się opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznej czynnej, gdy nieruchomość położona jest na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Przez pojęcie „powierzchni biologicznie czynnej” zgodnie z w § 3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

Ustalając znaczenie pojęcia „obiekt budowlany” należy posłużyć się jego definicją zawartą w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) zgodnie z którą przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty

W myśl art. 298  pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.) podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 jakichkolwiek robót i obiektów budowlanych trwale związanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Wysokość opłaty i sposób jej naliczania

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.), wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Opłatę wnosi się za każdy kwartał.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  2. od 10% do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Oświadczenie

Oświadczenie w wersji elektronicznej można pobrać ze strony bip.pilchowice.pl lub w wersji papierowej w Referacie Ochrony Środowiska pok. 11 (I piętro) w Urzędzie Gminy Pilchowice przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach.

Oświadczenie  należy przesłać na adres: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Załączniki: