Są środki na wsparcie zakupu zbiorników na deszczówkę

1092

DOTACJA DO ZAKUPU ZBIORNIKÓW NA ZBIERANIE WODY DESZCZOWEJ I ROZTOPOWEJ

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, której efektem jest gromadzenie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich występowania na terenie Gminy Pilchowice tj. zakupu i wykonania/montażu zbiorników na wodę deszczową i roztopową.

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy Pilchowice.

  • Termin składania wniosków: od 10 kwietnia do 9 maja 2024 roku
  • Wysokość dotacji: do 70% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 3000,00 zł
  • Miejsce składania wniosków: Biuro Podawcze Urzędu Gminy Pilchowice ul. Damrota 6; 44-145 Pilchowice

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu, do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na 2024 r.

Druk wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, której efektem jest gromadzenie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich występowania na terenie Gminy Pilchowice tj. zakupu i wykonania/montażu zbiorników na wodę deszczową i roztopową dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pilchowice.pl w zakładce Wnioski i druki (Ochrona Środowiska) oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Pilchowicach (Referat Ochrony Środowiska pokój nr 11).