Poprawa jakości powietrza – ważny komunikat

1218

Projekt Grantowy – Poprawa jakości powietrzaInformacja dla osób biorących udział w projekcie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”

Przypominamy, że do 16 sierpnia 2023r należy zakończyć realizację wszystkich inwestycji w ramach umowy o powierzenie grantu.

Do 19 sierpnia 2023 r. należy zgłosić Operatorowi projektu gotowość do odbioru instalacji na adres e-maill: bok.pilchowice@gmail.com.

Kolejno do 7 dni od momentu odbioru Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy Pilchowice wniosku o płatność (załączniki do wniosku wskazane są w §7 umowy o powierzenie grantu).

Nadto osoby, które wymieniły źródło ciepła na pompę do c.o. i c.w.u. winny do 14 dni od momentu uruchomienia urządzenia złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.