Plan zagospodarowania przestrzennego PONOWNIE udostępniony

832
Plan zagospodarowania przestrzennego

Od 3.04.2019 r. do 13.05.2019 r. będzie trwało PONOWNE wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, dla jednostki osadniczej Żernica w zakresie ustaleń odnoszących się do konkretnych terenów.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice www.bip.pilchowice.pl w zakładce Planowanie Przestrzenne oraz pod nr telefonu: 32 332 71 67.