Plan zagospodarowania przestrzennego PONOWNIE udostępniony

2298

Od 3.04.2019 r. do 13.05.2019 r. będzie trwało PONOWNE wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, dla jednostki osadniczej Żernica w zakresie ustaleń odnoszących się do konkretnych terenów.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice www.bip.pilchowice.pl w zakładce Planowanie Przestrzenne oraz pod nr telefonu: 32 332 71 67.