Osoby niepełnosprawne

1024

Punkt informacyjny

W Urzędzie Gminy Pilchowice utworzono punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych. Przed przednim i tylnym wejściem do Urzędu umieszczono tabliczki informacyjne, a pod nimi dzwonki przy użyciu, których osoba niepełnosprawna uzyska pomoc w zakresie dostępu do samego budynku, a następnie do obsługi w sprawie z jaką przybyła do naszego Urzędu.

Parking

Na parkingu przy Urzędzie oznakowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Tłumacz języka migowego

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243), która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniewidomym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

W związku z powyższym osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie można dokonać w jednej z następujących form:
e- mail na adres: ug@pilchowice.pl
faxem na nr 32-235-69-38
drogą pocztową lub osobiście (w przypadku osoby niewidomej) poprzez złożenie ustnego oświadczenia w obecności pracownika sekretariatu tutejszego Urzędu.Adres: Urząd Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

Pomoc osoby przybranej

Ponadto osoby niesłyszące oraz głuchoniewidome mają prawo do załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.