Karta Dużej Rodziny

3262

Rozszerzenie ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe dla dorosłych członków rodzin, zniżki w opłacie paszportowej, zniesienie opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego potrzebnych do wydania KDR czy darmowe wejścia do parków narodowych – takie przywileje wprowadza obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. ustawa o Karcie Dużej Rodziny.

Po roku od wprowadzenia Karty Dużej Rodziny jej posiadacze mogą korzystać z oferty w ponad 7,4 tys. miejsc zgłoszonych przez ponad 700 firm i instytucji z całej Polski. Milionowa Karta została wydana w maju 2015 r. Karta zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wykaz instytucji przyjmujących wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny znajduje się tutaj.

Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Lista dokumentów wymaganych do przedstawienia przy składaniu wniosku znajduje się tutaj.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu, zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny tutaj: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny. Interesujące nas zniżki można wyszukać na interaktywnej mapie lub w wykazie excel.

Dyżur telefoniczny dla gmin i obywateli od poniedziałku do piątku prowadzą:
•    Agnieszka Kopeć (22) 529 06 79
•    Katarzyna Krzewska (22) 529 07 61
•    Joanna Starek (22) 529 07 08
Kontakt do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – Helpdesk: (22) 235 43 60

Więcej informacji znajduje się na stronie głównej Karty Dużej Rodziny
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Wnioski można pobrać tutaj.