Elektroniczna Skrzynka Podawcza – ePUAP i SEKAP

2561
Adres elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl/
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Kancelarii instytucji mieszczącej się przy ul. Damrota 6 w  Pilchowicach na następujących nośnikach danych:
  a. Dyskietka 1,44 MB
  b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  c. Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  – DOC, RTF
  – XLS
  – CSV
  – TXT
  – GIF, TIF, BMP, JPG
  – PDF
  – ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Instytucji uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.
SEKAP

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to strategiczny dla rozwoju regionu innowacyjny projekt samorządów gmin i powiatów Województwa Śląskiego.

Zakres Projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, działania analityczne związane z przygotowaniem organizacyjnym do wdrożenia powyższego środowiska, a następnie zarządzania działaniami związanymi ze świadczeniem usług publicznych.

Efektem realizacji Projektu będzie modernizacja administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacji i komunikacji.

Dzięki realizacji Projektu wzrośnie poziom usług administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy się efektywność pracy administracji m.in. w zakresie realizacji tych usług.
CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu SEKAP jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji w realizacji tych usług.

Do celów ogólnych projektu SEKAP należą:

 • obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych
 • podniesienie jakości usług publicznych
 • poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną
 • poprawa warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu
 • wzrost konkurencyjności regionu w skali krajowej oraz europejskiej.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2005 – 2008
Projekt realizowany jest w dziesięciu powiatach grodzkich, siedmiu powiatach ziemskich oraz w trzydziestu sześciu gminach.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułOferty pracy
Następny artykułLiczba mieszkańców