Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1404

Projekt „Zielone pracownie w Gminie Pilchowice”

Okres realizacji: 11.01.2016 r. – 30.06.2016 r.

Wartość projektu: 52 215,88 zł

Kwota dofinansowania: 41 772,70 zł

Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia.

Priorytet 1.3 Wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej, organizacji realizujących programy edukacji ekologicznej oraz przyszkolnych grup biorących udział w krajowych i międzynarodowych programach ekologicznych poprzez zakup pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu. W ramach projektu zakupiono sprzęt elektroniczny, pomoce dydaktyczne oraz meble, w celu wyposażenia pracowni związanych z edukacją przyrodniczą w trzech placówkach oświatowych Gminy Pilchowice, tj.:  Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowościach: Wilcza i Żernica oraz  Zespół Szkół w Pilchowicach. Założeniem przedsięwzięcia było utworzenie pracowni przyrodniczych, które dzięki zastosowaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych i kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej umożliwiają uatrakcyjnienie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczych.


Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice: Publicznego Przedszkola w Pilchowicach oraz Publicznego Przedszkola w Nieborowicach”

Okres realizacji:  1.10.2013 r. – 31.10.2016 r.

Wartość projektu: 2 368 112,11 zł

Dotacja: 297 197,00 zł

Pożyczka: 740 488,00 zł

W wyniku realizacji w/w projektu w budynku Publicznego Przedszkola w Pilchowicach  zastąpione zostanie dotychczasowe ogrzewanie na kotłownię gazową, natomiast w Przedszkolu w Nieborowicach założone zostaną pompy ciepła. Zarówno w jednym jak i w drugim Przedszkolu zmodernizowane zostaną wewnętrzne instalacje c.o., docieplone zostaną przegrody budowlane oraz wymienione okna i drzwi.


Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice: świetlicy wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy”

Okres realizacji: 01.09.2012 r. – 31.08.2015 r.

Wartość projektu: 3 150 408,42 zł

Dotacja: 212 504,00 zł

Pożyczka: 913 373,00 zł

Umorzenia innej pożyczki z przeznaczeniem na termomodernizację: 456 756,87zł

W ramach projektu została wykonana wymiana źródła ciepła, wymiana instalacji c.o., budowa wentylacji mechanicznej, budowa instalacji solarnej, docieplenie elewacji.


„Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy – III etap”

Okres realizacji: 10.03.2010 r. – 15.11.2010 r.

Wartość projektu: 1 762 762,88 zł

Kwota dofinansowania: 1 224 062,54 zł

Inwestycja realizowana w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W efekcie zrealizowania kolejnego etapu inwestycji do  kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 88 budynków z ulic Olchowej i Podgórnej, z pełną możliwością odprowadzania ścieków, co pozytywnie wpłynie na politykę ekologiczną w Gminie Pilchowice.