Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

984

Wójt Gminy Pilchowice uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 18.02.2020 r. (wpływ do tut. Urzędu: 18.02.2020 r. Nr L.dz. 1 617) złożonej przez Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.pilchowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pilchowice poniższą ofertę:

Data umieszczenia: 20.02.2020 r.
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom
Rodzaj zadania publicznego: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
Tytuł zadania publicznego: Wielkanocne warsztaty rękodzielnicze
Termin realizacji zadania: 09.03.2020 r. – 09.04.2020 r.
Wysokość dofinansowania: 600 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Gminy Pilchowice lub na adres e-mail: ug@pilchowice.pl w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 27.02.2020 r.

Załączniki