UPRAWIASZ I SPRZEDAJESZ ZIEMNIAKI POZA GOSPODARSTWO – ZAREJESTRUJ SIĘ !

2216

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach przypomina, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami, wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu lub przemieszczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tylko przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 1. Podmioty prowadzące uprawę, magazynowanie, sortowanie, pakowanie, przemieszczające lub wprowadzające do obrotu ziemniaki, zakłady przetwórcze muszą być wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora.
 2. Bulwy ziemniaków konsumpcyjnych, paszowych, przemysłowych wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są wprowadzane do obrotu na giełdach, targowiskach, w centrach dystrybucyjnych, hurtowniach oraz przywożone do zakładów przetwórczych, miejsc zbiorowego żywienia na terytorium Polski lub do innych państw członkowskich UE zaopatruje się w oznakowanie zawierające numer wpisu do rejestru przedsiębiorców:
  • podmiotu, który je uprawiał, albo
  • podmiotu, który je uprawiał oraz podmiotów, które je przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały, albo
  • podmiotu, który je przemieszczał, jeżeli dokumentacja prowadzona przez ten podmiot umożliwia identyfikację producenta albo państwa ich pochodzenia oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały.

   Oznakowania o których mowa umieszczane są w sposób trwały i widoczny na każdym opakowaniu jednostkowym albo w przypadku ziemniaków wprowadzanych lub przemieszczanych luzem:

  • na przewożących je środkach transportu oraz
  • na dokumencie handlowym towarzyszącym przesyłce. Oznakowania dokonuje podmiot wprowadzający do obrotu lub przemieszczający ziemniaki na terytorium Polski lub do innych państw członkowskich.
 3. Sadzeniaki ziemniaka zaopatrywane są w paszport roślin.
 4. Dodatkowym dokumentem wymaganym przy wprowadzaniu i przemieszczaniu polskich bulw ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej jest zaświadczenie potwierdzające brak obecności bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms) w przewożonej partii ziemniaków.

Uwaga !!!
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany do ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2138, z 2018 r. poz. 810, 1616) przewidziane w art. 108 ust. 1 pkt 2. Zmiany określone w ustawie przewidują nakładanie kar pieniężnych w wysokości od 2000 do 12 500 zł na podmiot który:

 • wyprowadza z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innych państw członkowskich bulwy ziemniaków nie zaopatrując ich w zaświadczenie Cms, oznakowania lub inne dokumenty wymagane przy przemieszczaniu ich do innych państw członkowskich, lub
 • przemieszcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem do wyprowadzenia do innych państw członkowskich bulwy ziemniaków nie zaopatrując ich w oznakowania lub inne dokumenty wymagane przy przemieszczaniu ich do innych państw członkowskich.

Karę pieniężną o której mowa, określa w drodze decyzji Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Oddziałach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, których adresy zamieszczone są na stronie internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/slaskie.

Wojewódzki Inspektor Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach