Umowy na wywóz nieczystości

1664

Drodzy Mieszkańcy,

Informujemy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych  lub osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz posiadania aktualnych rachunków za opróżnienie szamba lub oczyszczalni ścieków.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pilchowice mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający stosowne zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Pilchowice.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie no opróżnianie i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pilchowice

Lp.

Nazwa firmy

Adres Firmy

Telefon

1

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Główna 52
44-144 Nieborowice

32 332 71 58

2

Piotr Myca

ul. Karola Miarki 6
44-189 Wilcza

32 235 67 22

515 485 164

3

Eugeniusz Furgoł

ul. Sienkiewicza 3/3

44-190 Knurów

32 235 19 87

4

REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice

32 231 08 58

fax. 32 238 23 85

5

Rozbiórka i Burzenie Obiektów Budowlanych, Roboty Ziemne Lucjan Kionka

ul. Rocha 11
44-153 Trachy

32 238 49 80

6

Firma Handlowo-Uługowa „BUDOHURT” s.c. Aleksandra i Krzysztof Kapol

ul. Karola Miarki 11
44-189 Wilcza

602 258 113

7

Zakład Usług Wielobranżowych Iwona i Mateusz Szura S.C.

ul. Folwarczna 20

44-230 Czerwionka-Leszczyny

32 4318 527

32 43 30 388

8

WC SERWIS ŚLĄSK Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 10
41-808 Zabrze

801 133 088

32 278 45 31

9

Transport opału i sprzedaż drewna Hanak Grzegorz

ul. Sąsiedzka 65
44-213 Rybnik

500 282 733

10

mToilet Sp. z o.o.

ul. Marywilska 59
03-042 Warszawa

800 000 800

11

P.U. Słonik Felix Leszek Rudziński

Plac Matejki 1B/7

44-238 Czerwionka-Leszczyny

531 531 560

12

CLIPPER Sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 6B
30-727 Kraków

801 525 252

13

MANUFAKTURA Tadeusz Wyleżoł

ul. Furgoła 11
44-230 Czerwionka-Leszczyny

666 912 266

 

Jednocześnie właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych bądź przydomowych oczyszczalni przy czym zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice częstotliwość powinna wynosić:

1) dla zbiorników bezodpływowych –jeden raz na 4 miesiące,

2) dla osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków – wynikającą z instrukcji eksploatacji instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 18 miesięcy.

Należy pamiętać, by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ilość osadów. Dokument ten jest niezbędny do przedłożenia podczas ewentualnej kontroli gospodarki wodno –ściekowej prowadzonej na nieruchomości.