Zaproszenie na szkolenie

368

„Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”

Ochrona różnorodności biologicznej
Ochrona różnorodności biologicznej

Celem szkolenia jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie  ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów

Tematyka szkoleń

  1. Obowiązek ochrony różnorodności biologicznej w przepisach UE i przepisach krajowych.
  2. Ochrona bioróżnorodności a ochrona środowiska.
  3. Zasady i metody ochrony bioróżnorodności w rolnictwie.
  4. Zasady integrowanej ochrony roślin.
  5. Systemy produkcji uwzględniające zasady bioróżnorodności i zapewniające jakość surowców rolniczych.
  6. Realizacja wyznaczonych dla sektora rolnego celów i zadań w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań”.
  7. Ekoschematy.

Data szkolenia: 07.11.2023
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Miejsce szkolenia: Centrum Kultury „Zamek w Toszku , 44-180 Toszek ul Zamkowa 10

Wszyscy uczestnicy dostaną również materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Udział w szkoleniu mogą brać rolnicy, małżonek rolnika, domownicy, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów oraz wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników”.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony darmowy obiad oraz dostęp do bufetu kawowego. 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy chętnych do udziału w szkoleniu o zapisanie się na listę szkoleniową pod nr. tel. 515-275-923 lub adres e-mail d.kurzac@odr.net.pl.