Zapewnienie schronienia – ogłoszenie

548

Nieborowice, dn. 10.02.2023 r.
OPS. 26 .1.2023

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie „zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Pilchowice”.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice
NIP 9691606890;
dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach, ul. Główna 52, 44-145 Nieborowice
tel. 730179561, adres e-mail: kierownik.ops@pilchowice.pl

Zaprasza do złożenia oferty w następującym przedmiocie i zakresie zamówienia:
Świadczenie usług schronienia dla 2 osób w postaci:

  1. noclegowni
  2. ogrzewalni

a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Pilchowice (w oparciu o art.101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. tj. Dz. U.  z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.)

b) potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Pilchowice

2. Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni wydanego przez  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach. Decyzje zawierać będą : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi .

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone  decyzją administracyjną.

3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa:

 • w pkt.1 ppkt.1.1 :
  tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
 • w pkt.1 ppkt.1.2:

           tymczasowego schronienia  umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące.

4. Liczba osób wymagających schronienia: 2 osoby bezdomne

5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie   nastąpi  do 28 grudnia br.

5.1. Zapłata za wykonanie  usługi  będzie regulowana miesięcznie po   wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do OPS w Pilchowicach, za wyjątkiem miesiąca grudnia.

5.2. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury  z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i liczbie dni udzielonego schronienia;

5.3.Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego  o każdej zmianie sytuacji osoby korzystającej ze schronienia ( np. samowolnym opuszczeniu miejsca schronienia lub innego powodu nie przebywania w miejscu schronienia).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

7. Termin realizacji zamówienia od  01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

8. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

 • wymagania niezbędne : w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez  Wojewodę Śląskiego. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

8.1. Warunki i zakres realizacji:

 1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia .
 2. Stawkę godzinową należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr1)
 3. Wykonawca określi stawkę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania.
 4. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

9.  Kryteria wyboru oferty:
najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta ,

10. Sposób przygotowania oferty :

     a) wypełniony formularz ofertowy wg złącznika nr. 1 – wzór oferty

10.1. Wymagane dokumenty :

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń– aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

c) w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,

d) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do  innych  kościołów  i  związków  wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza   parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących  z  oddziałów   terenowych   nie posiadających  osobowości  prawnej ,

e) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:

 • upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
 • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pilchowicach,

f) odpis statutu,

g) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2.

11. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w następujący sposób:

a) drogą elektroniczną  na adres e‐ mail: kierownik.ops@pilchowice.pl

b) drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach, ul. Główna 52, 44-145 Nieborowice

Oferty należy składać do 21.02.2023r. do godz. 12.00.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną  po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

12. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

imię i nazwisko: Jolanta Szczecina tel. 730179561; e‐mail: kierownik.ops@pilchowice.pl

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy załącznik Nr 1
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków załącznik nr 2
 3. Klauzula informacyjna załącznik Nr 3

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach
Jolanta Szczecina