Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

825

Wójt Gminy Pilchowice uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tut. Urzędzie w dniu 02.03.2021 r. (Nr L.dz. 1945) złożonej przez Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.pilchowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pilchowice poniższą ofertę:

  • Data umieszczenia: 09.03.2021 r.
  • Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom
  • Rodzaj zadania publicznego: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
  • Tytuł zadania publicznego: Domowe warsztaty rękodzielnicze – ozdoby wielkanocne
  • Termin realizacji zadania: 16.03.2021 r. – 15.04.2021 r.
  • Wysokość dofinansowania: 1 500 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Gminy Pilchowice lub na adres e-mail: ug@pilchowice.pl w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 16.03.2021 r.

szczegóły