Leśna Kraina – ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy 02/2019

940

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 02/2019

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Termin składania wniosków:
od 28 czerwca do 12 lipca 2019 r.

Zakres tematyczny: P. 2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług

Odpowiadający:

  • § 2 ust.1 pkt.5  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm.)- zachowania dziedzictwa lokalnego.

Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” (dalej „LSR”) przez:

Cel ogólny nr 2: Rozwój turystyczny obszaru w oparciu o walory przyrodnicze i kulturalne.

Cel szczegółowy nr 2.2: Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług.

Przedsięwzięcie nr 2.2.3: Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług.

Forma wsparcia: refundacja

a) 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

b) do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

b) do 100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Limit środków dostępnych w naborze:  129 560,50 zł

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 02/2019 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 02/2019 – Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Załącznik nr 3 do ogłoszenia 02/2019 – Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Dodatkowe załączniki:

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku

Dodatkowe dokumenty składane  do LGD


http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/367/ogloszenie-naboru-022019