Konsultacje aktów prawa miejscowego

1410

Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. 


Konsultacje społeczne