Historia szkoły w Stanicy

1979

ZSP w Stanicy jest placówką samorządową. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Pilchowicach, z którym placówka prowadzi ścisłą współpracę. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Śląskiego Kuratora Oświaty. W budynku Zespołu mieści się Szkoła Podstawowa licząca 79 uczniów i Przedszkole liczące 48 wychowanków (II grupy). Placówka posiada : 6 sal lekcyjnych i 2 sale przedszkolne wyposażone w podstawowe pomoce, salę komputerową, salę gimnastyczną wyposażoną w podstawowy sprzęt sportowy, bibliotekę, gabinet pedagoga, gabinet profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, pokój nauczycielski, nowoczesną kuchnię i jadalnię.

ZSP pracuje w oparciu o wszystkie wymagane ustawą dokumenty: Statut, WSO, PSO, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Szkolny Zestaw Programów (opracowany w oparciu o programy MENiS), Arkusz Organizacyjny. Dyrektor ma opracowany Plan Nadzoru Pedagogicznego i na bieżąco dokonuje oceny pracy nauczycieli. ZSP pełni funkcję szkoły środowiskowej. Jest mocno związany z lokalną społecznością i LKS „Orzeł”. Stara się pełnić funkcje ośrodka kulturotwórczego, opiniotwórczego w środowisku. Jest centrum inicjującym i współorganizującym wiele imprez środowiskowych. Nauczyciele starają się rozwijać zdolności i zainteresowania uczniów na zajęciach przygotowujących do konkursów i zawodów sportowych.

Najważniejsze osiągnięcia szkoły:

 • przyjęcie przez Samorząd Uczniowski w poczet braci uczniowskiej pierwszoklasistów,
 • Wigilie ogólnoszkolne z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły,
 • w placówce panuje przyjazna, „rodzinna” atmosfera,
 • uczniowie biorą udział w różnych formach współzawodnictwa w szkole i poza nią,
 • dużym osiągnięciem uczniów jest zdobywanie przez nich czołowych miejsc w rozgrywkach sportowych na różnych szczeblach (zdobyte trofea),
 • co roku uczniowie mają możliwość zdobycia Karty Rowerowej,
 • placówka wspiera uczniów z dodatkowymi potrzebami, organizując zajęcia wyrównawcze i gimnastykę korekcyjną,
 • monitorowane są na bieżąco wszelkie objawy agresji i niedostosowania społecznego,
 • szkoła stwarza uczniom warunki do wszechstronnego przygotowania do Sprawdzianu Kompetencji,
 • wyniki osiągane przez uczniów w kl VI w Sprawdzianach Kompetencji są porównywalne ze średnimi krajowymi i adekwatne do wystawionych ocen semestralnych i końcoworocznych oraz stanowią one wskazówkę do dalszej pracy dydaktycznej z uczniami,
 • w ZSP wydawany jest dwumiesięcznik „TUPTUŚ”,
 • w ZSP zatrudnionych jest 17 nauczycieli.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułHistoria szkoły w Wilczy
Następny artykułHistoria szkoły w Żernicy