Dodatkowy nabór wniosków na rok 2024 dla klubów sportowych na dotacje do zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Pilchowice

181

Dodatkowy nabór wniosków na rok 2024 dla klubów sportowych na dotacje do zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Pilchowice

O G Ł O S Z E N I E   W Ó J T A   G M I N Y   P I L C H O W I C E

Na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dni. 28.02.2017 r. poz. 1282)

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie od 8 stycznia 2024 r. do 12 stycznia 2024 r.

trwać będzie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 roku.

Wsparcie przeznaczone zostanie na realizację następujących zadań:

 1. przygotowanie oraz udział drużyn w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych
 2. utrzymanie obiektu sportowego
 • Przewidywana pula środków na dofinansowanie zadań związanych z przygotowaniem oraz udziałem drużyn w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych wynosi 63 500 zł.
 • Przewidywana pula środków na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych wynosi 46 500 zł.
 • Wnioskowana wysokość dotacji nie może przekroczyć 95% kosztów zadania.
 • Zaleca się, by wnioskowane dofinansowanie nie przekraczało kwot określonych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • Wniosek musi zawierać informacje określone § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. – wzór wniosku stanowi załącznik  nr 2 do niniejszego ogłoszenia
 • Złożenie wniosku o datację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
 • Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

 1. posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,
 2. nie działają w celu osiągnięcia zysku,
 3. posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć wniosek w biurze podawczym Urzędu Gminy w Pilchowicach /44 – 145 Pilchowice ul. Damrota 6/ w terminie do 12 stycznia 2024 r.

załącznik nr 1

Rekomendowane poziomy wsparcia 

Łączne dofinansowanie do wydatków związanych z funkcjonowaniem
drużyny piłki nożnej:

– A-klasa

28 750 zł

– B-klasa

23 000 zł

– C-klasa

19 550 zł

– drużyna młodzieżowa 

6 500 zł

Łączne dofinansowanie do wydatków związanych z funkcjonowaniem
drużyny tenisa stołowego:

– 3 liga mężczyzn

5 000 zł

– 4 liga mężczyzn

4 500 zł

– 1 liga amatorów

1 100 zł

– 3 liga amatorów

550 zł