Dodatek osłonowy 

2080
dodatek osłonowy
dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach przy ul. Głównej 52 realizuje przyjmowanie wniosków związanych z tzw. dodatkiem osłonowym.

4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dodatku osłonowego zależy od liczby członków gospodarstwa domowego oraz źródła ogrzewania mieszkania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma rocznie 400/500 zł (w zależności od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych.
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma rocznie 600/750 zł (w zależności od źródła ogrzewania) i przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma rocznie 850 zł/1062,50 zł (zależnie od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
  • Gospodarstwo 6-osobowe i większe otrzyma rocznie 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Wyższy dodatek osłonowy może otrzymać gospodarstwo, jeśli jego głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Jednak w tym przypadku, aby otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Kiedy  należy złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek  do 31 października 2022 roku.

Kiedy będzie wypłata dodatku osłonowego?

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski można składać:

  • elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. 
  • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach – od  stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w godzinach otwarcia Ośrodka.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku 

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 730179561

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Papierowe druki wniosków dostępne będą po 20 stycznia 2022 r.

Pliki do pobrania