Sprawy obywatelskie

1331

Kierownik: Joanna Wojciechowska

Pracownicy:
Pracownicy: Pels Katarzyna, Magdalena Wrona

Kontakt:
Działalność gosp. i dowody osobiste 32 235-65-85
Ewidencja ludności 32 235-65-85

 1. Prowadzenie zbiorów meldunkowych,
 2. Przyjmowanie zgłoszeń o zameldowaniu lub wymeldowaniu,
 3. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych sądom policji, prokuratorom, urzędom skarbowym oraz innym upoważnionym podmiotom,
 4. Prowadzenie postępowań w sprawach zameldowania i wymeldowania oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
 5. Sporządzanie wykazu dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,
 6. Obsługa systemu wydawania dowodów osobistych,
 7. Prowadzenie rejestrów i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 8. Prowadzenie archiwum kopert wydanych dowodów osobistych,
 9. Sporządzanie spisów wyborców,
 10. Prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 11. Prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 12. Rejestrowanie, zmiany i wyrejestrowywanie działalności gospodarczej,
 13. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
 14. Prowadzenie rejestru zezwoleń na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych,
 15. Prowadzenie spraw dot. zgromadzeń, imprez masowych, zbiórek publicznych,
 16. Prowadzenie spraw z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
 17. Obsługa osób niepełnosprawnych,
 18. Realizowanie zadań z zakresu repatriacji.