Rusza rekrutacja

379

RUSZA REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PILCHOWICE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Wnioski o przyjęcie dziecka można składać w terminie
od 28 lutego 2024r.
(od godz.: 08:00) do 13 marca 2024 r. (do godz.: 15:00)

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać w wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach,
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy,
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy,
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice określa Zarządzenie Nr 0050.15.2024 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 30 stycznia 2024r. (zarządzenie)

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2024/2025:

Publiczne przedszkola, które dysponują wolnymi miejscami, przeprowadzają rekrutację wg następujących etapów:

 • pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:  w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w publicznym przedszkolu. Na tym etapie brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe, mające jednakową wartość (art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe  Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.):
  1) wielodzietność rodziny kandydata;
  2) niepełnosprawność kandydata;
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • drugi etap postępowania rekrutacyjnego: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Na tym etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez Gminę Pilchowice w Uchwale nr XXVII/223/21 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pilchowice wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów (uchwała XXXII 278 17 kryteria I klasy szkół podstawowych)

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Nabór do przedszkoli- dokumenty:

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025:

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły. Rodzice kandydatów składają zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej lub wniosek o przyjęcie dziecka urodzonego w 2018 roku do klasy pierwszej w przypadku 6-latków.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez Gminę Pilchowice w Uchwale nr XXXII/278/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice. (uchwała XXXII 278 17 kryteria I klasy szkół podstawowych)

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Nabór do klasy I szkoły podstawowej- dokumenty: