Rusza nabór wniosków – poprawa jakości powietrza

2801

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza nabór deklaracji udziału w projekcie grantowym „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XIV Działania naprawcze w kontekście pandemii Covid-19 – REACT-EU, Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU

w terminie od 4.01.2023 r. do 2.02.2023 r.

Miejsce składania deklaracji:
Urząd Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

Wartość projektu:

 • wartość projektu ogółem: 7 006 340,00 zł
 • wartość dofinansowania: 6 631 270,32 zł

Wysokość grantu (dotacji) zależna jest od rodzaju instalacji OZE wynosi:

  • instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) – do 12 000,00 zł;
  • instalacja solarna (kolektory słoneczne) – do 9 000,00 zł;
  • pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u. – do 30 000,00 zł;
  • pompa powietrzna do c.w.u. – do 7 000,00 zł;
  • kocioł na biomasę – do 13 000,00 zł.

Tryb przeprowadzenia naboru

 1. Nabór przeprowadzony jest w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe.
 2. Na komplet dokumentów zgłoszeniowych składają się:

a. deklaracja udziału w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu,
b.
dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością),
c. rachunki za energię elektryczną, za ostatnie 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia deklaracji – w przypadku wnioskowania o instalację fotowoltaiczną.

3. Komplet dokumentów zgłoszeniowych, trwale spiętych, należy składać wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej).

4. Dokumenty zgłoszeniowe złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostają bez rozpatrzenia.

5. O kolejności rozpatrywania deklaracji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Z tym zastrzeżeniem, że Mieszkaniec, który złożył deklarację uczestnictwa w czasie analizy zainteresowania Mieszkańców udziałem w Projekcie w 2018 r., ma pierwszeństwo uczestnictwa w naborze podstawowym w Projekcie (z uwzględnieniem tych instalacji, na jakie złożył wówczas deklarację).

6. Niezależnie od złożenia deklaracji w 2018 r. czasie analizy, o której mowa powyżej należy złożyć ponownie deklaracje w czasie trwania ogłoszonego naboru.